Tabela stratygraficzna Polski

tab strat pozakarpackaPolska pozakarpacka - format B0

Karpaty - format A0

 

Redakcja naukowa: Ryszard Wagner

Państwowy Instytut Geologiczny, 2008

ISBN 978-83-7538-426-0

Cena jednego arkusza - 20 zł

 

 

 


W opracowanie tabeli stratygraficznej zaangażowało się wielu polskich stratygrafów z różnych ośrodków geologicznych. Zestawiono wszystkie, używane obecnie w Polsce, jednostki litostratygraficzne (z dokładnością do formacji), umiejscawiając je w odpowiednich regionach geograficznych i korelując ze standardowym globalnym podziałem stratygraficznym.

Oba arkusze tabeli stanowią syntezę wiedzy geologiczno-stratygraficznej o występowaniu, wieku i rozprzestrzenieniu setek jednostek litostratygraficznych w Polsce. Po lewej stronie umieszczono kolumnę globalnego podziału stratygraficznego wraz ze skalą czasową (w mln lat) i skalą magnetostratygraficzną (wg Grandsteina i in. – A geological time scale, 2004; z późniejszymi uzupełnieniami). W następnej kolumnie znajdują się podziały stratygraficzne ponadregionalne, funkcjonujące w różnych częściach Europy i rozpowszechnione w polskiej literaturze geologicznej. Po prawej stronie rozmieszczono w kolumnach – regionach – jednostki litostratygraficzne wyróżnione na obszarze Polski. Rozróżniono jednostki formalne i nieformalne, przyjmując zasadę, że w tabeli podaje się tylko jednostki, które zostały opublikowane. Barwami oznaczono dominujące środowiska sedymentacji, dokładne ich objaśnienia znajdują się w legendzie do poszczególnych arkuszy.

 
Tabela stratygraficzna Polski, po raz pierwszy tak szczegółowo opracowana, będzie pomocna w pracy geologów i być może sprowokuje dyskusję, która przyczyni się do udoskonalenia obecnej edycji.

 

 tab strat pozakarpacka