REPRINTY

Reprint KlukRzeczy  kopalnych  osobliwie  zdatnieyszych  szukanie, 
poznanie  i  zażycie


Autor: ks. Krzysztof KLUK

 

 

Tom I O rzeczach kopalnych w powszechności, o wodach, solach,
tłustościach ziemnych i ziemiach
Tom II O kamieniach w powszechności, o kleynotach, kruszcach,
ich kopaniu, i o górnictwie


Państwowy Instytut Geologiczny, 2009
ISBN 978-83-7538-631-8

Reprint (wykonany metodą fotooffsetową z korekcją w programach graficznych) opublikowano z okazji Jubileuszu 90-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego


Wydane w latach 1781–1782 i następnie dwukrotnie wznawiane, dwutomowe dzieło „Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie i zażycie” ma niezwykłe znaczenie w polskim piśmiennictwie z zakresu nauk o Ziemi. Dzieło to odegrało doniosłą rolę w budzeniu zainteresowań mineralogią i wykorzystaniem surowców mineralnych w naszym kraju.
Cel, jaki postawił sobie ksiądz Kluk, to prezentacja, głównie na podstawie danych zaczerpniętych z literatury, kopalin, czyli surowców mineralnych, które autor traktuje bardzo szeroko, zbliżając się bardziej do współczesnego niż przyjmowanego w jego czasach rozumienia tego pojęcia. Nie ogranicza się przy tym do opisu kopalin, ale prezentuje także stan wiedzy i umiejętności niezbędne do ich pozyskania oraz pokazuje możliwości ich praktycznego wykorzystania. (…) Z dzisiejszej perspektywy dzieło Kluka doskonale wpisuje się w obszar zainteresowań geologii gospodarczej. Pozwala to uznać księdza Kluka za prekursora geologii gospodarczej w Polsce, a jego dzieło za pierwsze w naszym kraju, a może i w skali światowej, oryginalne i obszerne ujęcie tej problematyki. (J. Parafiniuk, 2009 – Prz. Geol., 57, 5: 393–400).


Reprint_Kluk