Przegląd Geologiczny (2014-10-2) tom 62

 pg okl 1 2014 10 2pg okl 4 2014 10 2

 

542
pdf  5. Ogólnopolskie Sympozjum „Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce”  – 15–17.10.2014 Lublin (39.39 kB)
 Zbigniew Frankowski, Edyta Majer

 

544
pdf  Polowe pomiary odkształcalności fliszowych masywów skalnych (815.8 kB)
Zbigniew Bestyński

 

549
pdf  Konsolidacja gruntów organicznych z wykorzystaniem drenażu pionowego w kontekście bezwymiarowego czynnika czasu konsolidacji na przykładzie inwestycji drogowej (276.13 kB)
Tomasz Białobrzeski

 

553
pdf  Zapadowość plejstoceńskich poziomów lessowo-glebowych i kriogenicznych Wołynia i Podola (240.77 kB)
Andriy Bogucki, Petro Voloshyn, Olena Tomeniuk

 

560
pdf  Możliwości wykorzystania bazy danych PPW-WJ i PPW-WH w geologii inżynierskiej (59.61 kB)
Marta Chada, Krzysztof Majer, Adam Roguski

 

563
pdf  Ocena zagrożenia osuwiskowego w kopalniach odkrywkowych na przykładzie KWB Bełchatów i KWB Turów (750.14 kB)
Jerzy Flisiak, Stanisław Rybicki, Marek Tylikowski

 

570
pdf  Wpływ chlorków sodu i wapnia na pęcznienie iłów mioceńsko-plioceńskich z Warszawy (140.63 kB)
Ireneusz Gawriuczenkow

 

573
pdf  Obserwacja przemieszczeń pionowych powierzchni terenu wywołanych eksploatacją węgla kamiennego za pomocą zobrazowań  interferometrii satelitarnej (pasma C i L) na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (906.51 kB)
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Maria Przyłucka, Albin Zdanowski, Anna Klimkowska

 

579
pdf  Problemy projektowania i wykonywania badań geologiczno-inżynierskich w Polsce (304.59 kB)
Michał Grela, Krzysztof Traczyński

 

584
pdf  Zastosowanie geologiczno-inżynierskiego modelowania 3D do oceny geotechnicznych warunków posadowienia inwestycji realizowanej z zastosowaniem ścian szczelinowych (696.03 kB)
Michał Jaros, Marta Szlasa

 

588
pdf  Ocena możliwości oznaczenia granicy plastyczności metodą penetrometru stożkowego (330.25 kB)
Krystyna Jaśkiewicz,  Małgorzata Wszędyrówny-Nast

 

594
pdf  Wpływ gruntów nasypowych na powstanie i rozwój osuwiska (656.65 kB)
Robert Kaczmarczyk, Bartłomiej Olek, Jacek Stanisz, Henryk Woźniak, Zenon Pilecki

 

601
pdf  Wpływ współczesnych ruchów pionowych podłoża na niestabilność infrastruktury budowlano-drogowej (1.91 MB)
Leszek Józef Kaszubowski

 

609
pdf  Wytrzymałość na ścinanie i ściskanie gruntów polskiego Bałtyku na głębokości 10 i 20 m poniżej dna morskiego (2.26 MB)
Leszek Józef Kaszubowski,  Ryszard Coufal

 

621
pdf  Rozpoznanie złoża piaskowców budowlanych z wykorzystaniem geofizycznych badań elektrooporowych i georadarowych (1.33 MB)
Wojciech Klityński, Katarzyna Stelmach, Michał Stefaniuk, Jerzy Karczewski

 

629
pdf  Przykład projektowania scenariuszowego inwestycji liniowych w zintegrowanym systemie informacji przestrzennej ARCGIS – COMMUNITYVIZ (1.03 MB)
Jacek Kocyła

 

634
pdf  Ocena stateczności wybranych fragmentów skarpy warszawskiej w świetle badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej (ERT) (1.21 MB)
Sebastian Kowalczyk, Radosław Mieszkowski, Grzegorz Pacanowski

 

641
pdf  Wybrane problemy uszkodzeń konstrukcji drogowej jako wynik niewłaściwego rozpoznania geologiczno-inżynierskiego (1.46 MB)
Łukasz A. Kumor, Maciej K. Kumor, Zbigniew Młynarek

 

645
pdf  Wpływ budowy geologicznej i ukształtowania terenu na historyczne i współczesne inwestycje inżynierskie i budowlane w Lublinie (1.45 MB)
Przemysław Mroczek

 

654
pdf  Badania fazy ciekłej dwufazowych modelowych iłów na granicy plastyczności (211.06 kB)
Andrzej Olchawa, Aleksandra Gorączko, Dorota Ziółkowska

 

657
pdf  Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych (857.75 kB)
Bartłomiej Olek, Henryk Woźniak, Jacek Stanisz

 

664
pdf  Zasady dokumentowania warunków hydrogeologicznych w rejonach projektowanych obiektów jądrowych (78.37 kB)
Grzegorz Olesiuk, Agnieszka Piasecka, Józef Mikołajków

 

671
pdf  Możliwości oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na podstawie badań geofizyki inżynierskiej (869.92 kB)
Szymon Ostrowski, Marcin Lasocki

 

680
pdf  Wpływ cech strukturalnych piaskowców fliszowych z Mucharza (Beskid Mały) na procesy pękania w warunkach jednoosiowego ściskania (678.07 kB)
Łukasz Pieczara

 

687
pdf  Analiza przydatności metody georadarowej do badania stropów budynków (829.26 kB)
Bernadeta Rajchel

 

692
pdf  Geologiczno-inżynierska ocena zwietrzelin gliniastych z południowej Polski (469.65 kB)
Adam Roguski

 

699
pdf  Wybrane systemy monitorujące obwałowania przeciwpowodziowe (501.05 kB)
Jacek Stanisz, Aleksandra Borecka, Andrzej Leśniak, Krzysztof Zieliński

 

704
pdf  Parametry kształtu ziaren gruntowych oraz analityczne sposoby ich wyznaczania (662.84 kB)
Sylwia Szerakowska

 

715
pdf  Interpretowanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych na podstawie wyników sondowań statycznych i dynamicznych (233.32 kB)
Monika Ura, Marek Tarnawski

 

721
pdf  Analiza powtarzalności wydzieleń geologiczno-inżynierskich w dolinie rzecznej (498.57 kB)
Jędrzej Wierzbicki, Agnieszka Smaga

 

538
pdf  Wąwozy lessowe (294.59 kB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  Bezpieczna infrastruktura i środowisko (206.45 kB)

 

pdf  Organizatorzy i Sponsorzy (104.86 kB)