Przegląd Geologiczny (2009-10) tom 57


W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

845
Frakcje polityczne Parlamentu
Europejskiego VII kadencji (2009–2014)

Political fractions in European Parliament
elected for the 2009–2014 term

Maciej Podemski

KALENDARIUM
CALENDAR

848
Informacje
o przyszłych wydarzeniach

Information on upcoming
events

Barbara Żbikowska

850
Przegląd
ważniejszych wydarzeń

Review of the most
important events

Barbara Żbikowska

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

851
XVIII Poznańskie Konwersatorium
Analityczne — Nowoczesne metody
przygotowania próbek i oznaczania
śladowych ilości pierwiastków
— Poznań, 16–17.04.2009

XVIII Poznań Conversatorium
on Analytical Chemistry
— Modern Methods of Sample
Preparation and Determination
of Trace Elements — Poznań,
Poland, 16–17.04.2009

Irena Jaroń

852
International Symposium on Soil,
Sediment and Dust Magnetism
— SoilSEDUMA
— Bytom, Sportowa Dolina,
29.06–1.07.2009

Tadeusz Magiera, Anna Hada,
Małgorzata Wawer,
Grzegorz Kusza

854
Światowy Tydzień Wody
— Sztokholm, Szwecja,
16–22.08.2009

2009 World Water Week
— Stockholm, Sweden,
16–22.08.2009

Ewa Krogulec

855
VIII Międzynarodowe
Sympozjum Kredowe —
Plymouth, 6–12.09.2009

8th International Symposium
on the Cretaceous System
— Plymouth, 6–12.09.2009
Zbigniew Remin


WSPOMNIENIA
AD MEMORIAM

857
Czesław Peszat
1930–2008

Jan Bromowicz

RECENZJE
REVIEWS

858
Z. Frankowski, M. Graniczny,
B. Juszkiewicz-Bednarczyk,
R. Kramarska, Z. Pruszak,
P. Przezdziecki, M. Szmytkiewicz,
M. Werno & J. Zachowicz
— Zasady dokumentowania
geologiczno-inżynierskich
warunków posadowienia obiektów
budownictwa morskiego
i zabezpieczeń brzegu morskiego

Z. Frankowski, M. Graniczny,
B. Juszkiewicz-Bednarczyk,
R. Kramarska, Z. Pruszak,
P. Przezdziecki, M. Szmytkiewicz,
M. Werno & J. Zachowicz
— Recommendations
for engineering-geological
assessments of foundation
conditions for offshore structures
and seacoast protection

Andrzej Szczepański

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

859
Aktualia ropy
naftowej i gazu ziemnego

Updates on crude oil
and natural gas

Jerzy Zagórski

ARTYKUŁY
INFORMACYJNE

INFORMATIONAL
ARTICLES


861
Geolodzy
na cmentarzach Warszawy

Graves of geologists
at the Warsaw cemeteries

Jerzy B. Miecznik

866
Jan Filip Breynius (1680–1764)
— zapomniany pionier
paleontologii w Rzeczypospolitej

Jan Filip Breynius (1680–1764)
— the forgotten pioneer
of paleontological studies in Poland

Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski

874
Współpraca przedsiębiorstw
geologicznych
z Państwowym
Instytutem Geologicznym

Cooperation of geological
enterprises with the Polish
Geological Institute

Wiesław Śliżewski

883
Złoża kopalin w obrębie
sieci obszarów Natura 2000

Mineral deposits located
in environmental conditioned
areas of the Natura 2000 network

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska,
Anna Henclik

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

890
Górnictwo w Polsce
po wprowadzeniu sieci
Natura 2000 — ocena skutków
ekonomicznych i społecznych

Mining in Poland
after the introduction
of Natura 2000 network
— evaluation of economic
and social losses

Joanna Kulczycka, Anna Henclik

900
Ewolucja środowisk
depozycyjnych ordowiku
łysogórskiego w Górach
Świętokrzyskich na tle
krzywej eustatycznej Bałtyki

Evolution of sedimentary
environments in the Ordovician
of the Łysogóry Region (northern
Holy Cross Mts., Poland) in relation
to the sea-level curve for Baltica

Wiesław Trela

905
Problematyka osuwisk
strukturalnych w Karpatach
fliszowych w świetle zunifikowanych
kryteriów klasyfikacji ruchów
masowych — przegląd krytyczny

Problems of structural
landslides in the Polish
Flysch Carpathians
in the light of unified
criteria of the mass movement
classifications — A critical review

Włodzimierz Margielewski

918
Środowisko sedymentacji
i wczesna diageneza czarnych
łupków ogniwa Passhatten
(środkowy trias, Spitsbergen,
Svalbard) na podstawie
analizy geochemicznej

Sedimentary environment
and early diagenesis
of the Passhatten Member
black shales (Middle Triassic,
Spitsbergen, Svalbard) in the light
of geochemical analysis

Przemysław Karcz