Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 200 000

 

Redaktor naukowy:  Leszek Marks
Główny koordynator: Dariusz Gałązka

 

Mapa Geologiczna Polski 1 : 200 000:

  • odzwierciedla współczesny stan wiedzy o budowie geologicznej całego kraju;
  • przedstawia budowę geologiczną z dokładnością wystarczającą do wstępnego określenia perspektyw występowania kopalin użytecznych, warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
  • przedstawia budowę geologiczną obszaru danego arkusza w ścisłym powiązaniu z budową geologiczną przylegających arkuszy mapy.

 

Mapa ta służy za podstawę:

  • ustalania uaktualnionych założeń budowy geologicznej Polski i trafnego wyboru obszarów poszukiwań kopalin użytecznych;
  • badań ogólnych w zakresie geologii regionalnej, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geomorfologii, gleboznawstwa i geosozologii;
  • opracowania podstawowych zagadnień geologicznych;
  • sporządzania map specjalnych (metalogenicznych, tektonicznych itp.) w skali 1 : 200 000, 1 : 250 000 i w skalach mniejszych;
  • planowania gospodarczego i przestrzennego.

 

instrukcja mgp 200Mapa jest publikowana na cyfrowym podkładzie topograficznym w skali 1 : 200 000, w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich „1992" i sukcesywnie jest udostępniana poprzez aplikację GeoLog.

 

Prace nad sporządzeniem Mapy Geologicznej Polski 1 : 200 000 (MGP) wydanie A (mapa zakryta) i wydanie B (mapa odkryta), zostały rozpoczęte przez Instytut Geologiczny w 1955 r. Pierwszy arkusz MGP wydrukowano w 1969 r. (ark. Radom), a kolejne w latach 1971–1998.

 

Mapa ta została opracowana na podstawie reambulacji archiwalnych materiałów geologicznych (m.in. istniejących wówczas arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1: 50 000 i wierceń) oraz przeglądowych zdjęć geologicznych. Prezentowała zatem stan rozpoznania geologicznego kraju głównie z lat 70. XX wieku.

 

Od czasu zakończenia prac autorskich nad MGP, tj. od 1981 roku, opracowano 813 nowych arkuszy, a w 2009 r. zakończono opracowanie autorskie wszystkich (1085) arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski. Przy całkowitym pokryciu obszaru kraju arkuszami SMGP konieczna okazała się reambulacja MGP wskutek prawie całkowitego zdezaktualizowania jej pierwszej edycji.

 

Reambulowana Mapa Geologiczna Polski 1 : 200 000 obejmuje obszar całego kraju i składa się z 77 arkuszy (wg stanu na październik 2016 r. zreabulowano 21 arkuszy, trwają prace nad kolejnymi 13). Prace reambulacyjne rozpoczęto w 2005 roku, a ich zakończenie planowane jest na rok 2027.

 

Każda mapa składa się z dwóch oddzielnych opracowań, wydania A i wydania B, oraz wspólnych dla nich objaśnień tekstowych.

 

mgp elblag 490