PIG-PIB jedynym wiarygodnym źródłem danych o zagrożeniu osuwiskowym w Polsce

Pierwsze efekty współpracy z GUS w pełni potwierdziły, że dane PIG-PIB o zagrożeniu osuwiskowym są niezwykle cennym źródłem informacji dla statystyki publicznej i zagospodarowania przestrzennego naszego kraju.

Sporym sukcesem zakończył się pilotażowy projekt realizowany w 2015 r. wspólnie przez GUS i Państwowy Instytut Geologiczny w ramach edycji projektu Statystyka dla polityki spójności. Jednym z elementów tego projektu było określenie metod obliczania liczby ludności zamieszkującej tereny osuwiskowe. Analiza została przeprowadzona w granicach administracyjnych gminy Zebrzydowice w województwie śląskim.

 

PIG-PIB dostarczył dane przestrzenne o liczbie budynków mieszkalnych znajdujących się na osuwiskach, z uwzględnieniem stref ich aktywności (aktywne, okresowo aktywne i nieaktywne). GUS, na podstawie danych pochodzących ze spisu powszechnego, określił liczbę ludności zamieszkującą poszczególne budynki.

 

Analiza dokładnościowa wyników wykazała niemal stuprocentową zbieżność danych geometrycznych pozyskiwanych przez PIG-PIB (w ramach projektu SOPO) z danymi dotyczącymi ludności, którymi dysponował GUS. Tak optymistyczne wyniki jeszcze mocniej utwierdziły realizatorów projektu w przekonaniu o konieczności rozszerzenia współpracy i zwiększeniu wymiany informacji na potrzeby planowania i zagospodarowania przestrzennego. Efektem takiej współpracy mogłoby być regularne publikowanie danych statystycznych na temat liczby ludności zamieszkującej w Polsce obszary osuwiskowe i zagrożone ruchami masowymi.

 

Dariusz Grabowski