Mapa zagrożenia osuwiskowego w powiecie nowodworskim

58 osuwisk i 43 tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi – to wynik inwentaryzacji przeprowadzonej przez geologów z PIG-PIB w powiecie nowodworskim. W dniu 25.02.2016 r. spotkali się oni z przedstawicielami administracji samorządowej, by omówić wpływ zagrożenia osuwiskowego na plany zagospodarowania przestrzennego.

 Na zaproszenie starosty powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, pani Magdaleny Biernackiej, w dniu 25.02.2016 r. odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu zagrożenia osuwiskowego w powiecie nowodworskim. Geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego, dr Dariusz Grabowski i dr Jacek Rubinkiewicz, zaprezentowali na nim opracowaną na zamówienie powiatu  Mapę osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 10 000, a także informacje, w jaki sposób można wykorzystać to opracowanie jako rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi. Ze strony administracji w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin powiatu i pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz geolog powiatowy pani Halina Kolibabska.

 

mapa osuwisk 

Fragment Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 10 000 ukazujący okolice Zakroczymia

 

W wyniku inwentaryzacji na obszarze powiatu nowodworskiego udokumentowano 58 osuwisk oraz wyznaczono 43 tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi. Zdecydowana większość rozpoznanych osuwisk jest zlokalizowana na północnych zboczach doliny Wisły i Narwi oraz na stromych odcinkach zboczy doliny Wkry i jej dopływów. Zbocza te w dużej mierze są porośnięte lasami i krzewami i stanowią nieużytki. Najbliższa zabudowa i drogi asfaltowe znajdują się przeważnie w znacznej odległości od osuwisk, dlatego nie stwarzają one bezpośredniego zagrożenia. Jedynie trzy osuwiska udokumentowane na obszarze powiatu stanowią niewielkie zagrożenie dla infrastruktury.

 

osuwisko zakroczym

Osuwisko nr 77161 na zboczu doliny Wisły w rejonie miejscowości Mochty-Smok - widok na skarpę główną i koluwium w górnej części osuwiska. Fot. J. Kaczorowski

 

Spora część spotkania została poświęcona wykorzystaniu informacji o zagrożeniu osuwiskowym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Uczestnicy zostali poinformowani o prognozach dotyczących dalszego możliwego rozwoju istniejących osuwisk oraz powstania nowych na wyznaczonych terenach zagrożonych ruchami masowymi. Przedstawiono również uwagi dotyczące monitoringu wybranych obiektów, które najbardziej zagrażają infrastrukturze.

 Warto dodać, że prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi jest ustawowym obowiązkiem starosty. Budownictwo na tych terenach powinno być wykluczone lub ograniczone i dopuszczone jedynie po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej. W planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić ważny aspekt, jakim jest zachowanie szaty roślinnej porastającej obszary osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, ponieważ w dużej mierze hamuje ona rozwój ruchów masowych.

 

Tekst: Jacek Rubinkiewicz i Jarosław Kaczorowski

 

Relację ze spotkania zamieszczono również na stronie powiatu nowodworskiego >>