PION PROGRAMÓW PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ

w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB

Do zadań oddziału w ramach państwowej służby geologicznej należy:

 1. koordynacja, opracowywanie, aktualizacja map geologiczno-gospodarczych i geośrodowiskowych w różnych skalach
 2. realizacja kartograficznych opracowań geologiczno-złożowych i geoekologicznych w systemach informacji przestrzennej GIS, dla potrzeb planowania przestrzennego, raportów oddziaływania na środowisko i wniosków przy koncesjonowaniu eksploatacji złóż kopalin
 3. kartowanie i monitorowanie zagrożeń środowiska, badania antropogenicznych skażeń środowiska
 4. inwentaryzowanie odpadów przemysłowych, w szczególności pogórniczych oraz sporządzanie planów gospodarki odpadami
 5. prowadzenie badań rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych
 6. wykonywanie badań geologiczno-złożowych formacji węglonośnych karbonu w tym litostratygrafii, budowy strukturalnej, węglozasobności i jakości węgla
 7. określanie perspektyw zasobów węgla kamiennego w Polsce wraz z opracowywaniem projektów i dokumentacji geologicznych złóż, weryfikacja wielkości zasobów, ocena możliwości wykorzystania zasobów efektywnych
 8. dokonywanie badań perspektyw zasobowych metanu z pokładów węgla, ocena wielkości emisji metanu (gazów cieplarnianych) z kopalń węgla kamiennego
 9. dokonywanie badań geologicznych i prac dokumentacyjnych złóż kopalin pospolitych regionu górnośląskiego i obszarów przyległych
 10. opracowywanie opinii, ekspertyz i orzeczeń w zakresie geologii złożowej, oddziaływania eksploatacji kopalin na środowisko naturalne oraz opracowywanie ekspertyz geośrodowiskowych i geologiczno-złożowych
 11. prowadzenie badań w zakresie gospodarki zasobami kopalin, sporządzanie syntez geologiczno-surowcowych, ocen zasobów perspektywicznych i prognostycznych surowców mineralnych oraz ekspertyz w zakresie geologii złóż i ochrony zasobów kopalin; prowadzenie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i dokumentacyjnych złóż surowców mineralnych
 12. prowadzenie badań geotermicznych i oceny zasobów energii geotermalnej
 13. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie geologicznych zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych
 14. prowadzenie spraw związanych z ochroną dokumentów oznaczonych odpowiednimi klauzulami bezpieczeństwa dotyczących realizacji przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 15. wykonywanie i koordynacja prac i publikacji w zakresie seryjnej Szczegółowej mapy geologicznej Polski
 16. prowadzenie prac uzupełniających bazę danych Szczegółowej mapy geologicznej Polski
 17. prowadzenie i koordynacja badań regionalnych Górnego Śląska i obszarów przyległych
 18. prowadzenie badań i wykonywanie ekspertyz petrograficzno-mineralogicznych, geochemicznych, badań litologicznych, tektonicznych i metalogenicznych oraz realizacja badań i opracowywanie ekspertyz stratygraficznych
 19. wykonywanie dokumentacji i ekspertyz w zakresie geologii złóż polimetalicznych
 20. opracowywanie map przeglądowych i szczegółowych obrazujących wgłębną budowę geologiczną regionu oraz monografii regionu górnośląskiego
 21. współpraca przy prowadzeniu regionalnych banków danych geologicznych, ich przetwarzaniu i udostępnianiu informacji geologicznych w systemach GIS oraz w Internecie
 22. działalność edukacyjna, popularyzatorska, wystawienniczo-promocyjna i szkoleniowa; organizacja konkursów wiedzy geologicznej
 23. działanie na rzecz ochrony dziedzictwa geologicznego regionu
 24. przygotowanie opinii i ekspertyz dla potrzeb administracji państwowej i samorządowej