PION PROGRAMÓW PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ

w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB

 

Do zadań oddziału w ramach państwowej służby hydrogeologicznej należy:

  1. prowadzenie prac i regionalnych badań hydrogeologicznych wraz z opracowywaniem map oraz atlasów hydrogeologicznych w różnej skali
  2. koordynacja i opracowywanie Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000
  3. prowadzenie krajowego monitoringu sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych oraz współpraca z WIOS w zakresie monitoringu regionalnego
  4. określanie wpływu działalności górniczej na jakość i ilość wód podziemnych
  5. wykonywanie badań chemizmu i jakości wód podziemnych oraz prognozowanie ich zmian
  6. opracowywanie projektów badań i dokumentacji hydrogeologicznych, w tym stref ochronnych zbiorników wód podziemnych i ich ujęć
  7. modelowanie hydrogeologiczne i hydrogeochemiczne, w tym migracji substancji ropopochodnych
  8. opracowywanie ekspertyz, opinii i orzeczeń hydrogeologicznych oraz operatów wodno-prawnych
  9. współpraca przy prowadzeniu regionalnych banków danych hydrogeologicznych, geoekologicznych i geośrodowiskowych, ich przetwarzaniu i udostępnianiu informacji hydrogeologicznych w systemach GIS oraz w Internecie
  10. przygotowanie opinii i ekspertyz dla potrzeb administracji państwowej i samorządowej