Powstaje Europejskie Laboratorium Wychwytu i Składowania Dwutlenku Węgla

W realizacji unijnego projektu bierze udział 15 instytucji z 10 krajów. Polskę, uznawaną wśród państw środkowoeuropejskich za kraj wysoko zaawansowany w dziedzinie CCS, reprezentuje Państwowy Instytut Geologiczny.


W dniach 9-10 lutego 2011 r. w Bergen w Norwegii odbyło się inauguracyjne spotkanie uczestników projektu ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure), realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Celem projektu jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej związanej z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla, w tym utrzymanie przez Europę czołowej pozycji w międzynarodowym środowisku naukowców zajmujących się CCS, podniesienie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Badawczego i optymalizacja wykorzystania unijnych środków finansowych.
W realizacji projektu ECCSEL, koordynowanego przez Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU), bierze udział 15 instytucji z 10 krajów europejskich. Polskę, uznawaną wśród państw środkowoeuropejskich za kraj wysoko zaawansowany w dziedzinie CCS, reprezentuje Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Zadaniem Instytutu jest koordynacja działań na szczeblu krajowym, w szczególności dotyczących badań nad geologicznym składowaniem dwutlenku węgla, oraz udział w:
- konsultacjach nt. statusu i struktury organizacyjnej konsorcjum, własności intelektualnej i zasad dostępu do laboratoriów;
- określaniu zasad finansowania konkretnych celów i scenariuszy projektu;
- definiowaniu elementów ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej oraz w analizie krajowych i światowych przedsięwzięć i programów w dziedzinie CCS;
- opracowaniu materiałów informacyjnych projektu oraz konsultacjach odnośnie do poszerzania konsorcjum;
- opracowaniu raportu końcowego projektu, dotyczącego strategii wdrożenia paneuropejskiej infrastruktury badawczej wychwytu i składowania CO2.
Podczas spotkania w Norwegii, w którym uczestniczył dr inż. Adam Wójcicki z PIG-PIB, dyskutowano nad zadaniami projektu, a zwłaszcza na temat planu rozwoju paneuropejskiej infrastruktury badawczej CCS, i złożono wizytę w centrum technologicznym CCS w Mongstad.

 

Przedstawiciele konsorcjum ECCSEL na tle budowy instalacji CCS w Mongstad, Norwegia


Projekt w Mongstad obejmuje budowę demonstracyjnej instalacji CCS, tj. elektrociepłowni opalanej gazem i systemu przesyłu dwutlenku węgla, który będzie składowany w poziomach solankowych podścielających podmorskie złoże gazu, w odległości około 80 km od elektrowni. Udziałowcami przedsięwzięcia są Statoil, rząd norweski oraz liczne grono europejskich firm energetycznych i naftowych.


Adam Wójcicki