Pierwsze warsztaty projektu WATERPROTECT

Zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych związkami azotu, identyfikacja ich źródeł oraz ochrona zasobów wód – to główne tematy warsztatów jakie zorganizowała państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) podczas XXX Targów Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach w województwie zachodniopomorskim. Spotkanie odbyło się w ramach międzynarodowego projektu „WATERPROTECT – innowacyjne narzędzia wspierające ochronę wód na terenach rolniczych”.

W odległości ok. 50 km od Szczecina w kierunku południowo-wschodnim zlokalizowany jest jeden z 7 poligonów badawczych wytypowanych jako miejsce realizacji projektu WATERPROTECT, służącego ochronie wód na obszarach rolniczych. W projekcie uczestniczą eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) wraz z partnerami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego. Badaniami objęto zlewnię rzeki Gowienicy Miedwiańskiej (gmina Warnice i Stargard), na terenie której od lat 80. XX wieku obserwuje się wysokie stężenia związków azotu w wodach powierzchniowych i podziemnych. Pomimo wprowadzonych instrumentów prawnych w celu poprawy jakości wód (strefa ochronna ujęcia, programy działań na OSN - obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego) jakość wód nie ulega poprawie. Dlatego też istnieje potrzeba dalszych badań i analizy źródła pochodzenia zanieczyszczeń, a także oceny efektywności istniejących rozwiązań.

agro 1

Małgorzata Woźnicka i Anna Kuczyńska podczas warsztatów

Projekt WATERPROTECT, którego celem jest optymalizacja modelu zarządzania zlewnią użytkowaną rolniczo, służy także wypracowaniu i upowszechnieniu dobrych praktyk rolniczych, metod współpracy na różnych szczeblach administracji i podniesieniu świadomości społecznej tak, aby skutecznie przeciwdziałać dalszemu zanieczyszczaniu wód podziemnych i powierzchniowych.

agro 2

Marzena Nowakowska prezentuje szczegóły projektu WaterProtect

Jednym z narzędzi współpracy są warsztaty przeznaczone dla samorządowców, administracji lokalnej i rolników, by rozpoznać bariery uniemożliwiające efektywną ochronę wód oraz nawiązać współpracę międzyinstytucjonalną. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 września br. podczas XXX Targów Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach. Uczestniczyło w nim ponad 20 osób związanych z ochroną środowiska i rolnictwem. Specjalistki z PIG-PIB – Anna Kuczyńska i Marzena Nowakowska przedstawiły problematykę, jakiej poświęcony jest projekt WATERPROTECT. W drugiej części spotkania Małgorzata Woźnicka poprowadziła dyskusję, podczas której uczestnicy mieli możliwość przedstawienia tych zagadnień z perspektywy instytucji, którą reprezentują. Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę m.in. na problem nielegalnego zrzucania ścieków do rzeki i gruntu, a także na bariery prawne uniemożliwiające przeciwdziałanie takiemu procederowi. Podkreślali także konieczność wprowadzenia bardziej racjonalnego stosowania nawozów przez rolników.

agro 4

agro 3

Warsztaty WaterProtect

Warsztaty były jednym z elementów obecności PIG-PIB na targach w Barzkowicach. Instytut wystawił także swoje stoisko, na którym udostępnił materiały informacyjne na temat projektu i ochrony wód związkami azotu. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, także dzieci, dla których pracownicy PIG-PIB przygotowali ciekawe konkursy przyrodnicze. Również lokalne media były żywo zainteresowane problematyką prezentowaną przez państwową służbę hydrogeologiczną.

agro 5

Małgorzata Woźnicka i Anna Kuczyńska udzielają wywiadu

agro 7

agro 6

Konkursy przygotowane przez pracowników PIG-PIB cieszyły się zainteresowaniem najmłodszych

agro 8

Plansze informacyjne projektu WaterProtect prezentowane na stoisku PIG-PIB

Targi rolnicze Agro Pomerania odbywają się już po raz trzydziesty. Blisko pół tysiąca wystawców związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym zjechało w tym roku do Barzkowic.  Na obszarze kilkudziesięciu hektarów swoje produkty zaprezentowali producenci żywności, maszyn rolniczych, hodowcy zwierząt. Większość to rolnicy i firmy działający na Pomorzu Zachodnim. Dlatego ta wielka impreza stała się dobrą okazją do spotkań edukacyjnych i warsztatów organizowanych w ramach projektu WATERPROTECT.

Tekst: Małgorzata Woźnicka, Marzena Nowakowska, Anna Kuczyńska, Andrzej Rudnicki

Zdjęcia: Anna Kuczyńska, Joanna Kaczmarzyk, Andrzej Rudnicki

Link do strony projektu: www.water-protect.eu

flaga 7   water logo

Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 727450.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450.

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie opinie autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji, zawartych w publikacji.

Disclaimer: this publication only reflects the authors’ views and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.