42. posiedzenie Narodowych Delegatów Europejskich Służb Geologicznych

W dniach 12-13 lutego 2019 r. w Brukseli odbyło się 42. posiedzenie Narodowych Delegatów Europejskich Służb Geologicznych (42 NDF EuroGeoSurveys - EGS). Spotkanie poświęcone było przygotowaniom do 46. Walnego Zgromadzenia Dyrektorów EGS, które odbędzie się w dniach 28-29 marca 2019 r. Głównym przedmiotem obrad były raporty z działalności grup eksperckich i zadaniowych oraz dyskusja nad ich rolą w realizacji strategii EGS. Dokonano także wyboru kandydatów na przewodniczących grup. Podczas posiedzenia kontynuowano dyskusję nt. roli i struktury European Geological Surveys oraz omówiono działania Sekretariatu EGS we wspieraniu, koordynacji i promowaniu działań służb europejskich.

W Forum udział wzięło 43 uczestników (35 narodowych delegatów i szefów grup eksperckich i zadaniowych, reprezentujących 25 służb geologicznych, oraz 8 przedstawicieli Sekretariatu EGS). Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentowali mgr Beata Wołczuk, Kierownik Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej oraz dr Wojciech Brochwicz-Lewiński.

Obrady 42. NDF miał prowadzić prezydent EGS i dyrektor Czeskiej Służby Geologicznej Zdenek Venera (byłby to jego pierwszy raz od objęcia funkcji prezydenta EGS w kadencji 2019-2020). Jednak z uwagi na ogólnokrajowy strajk pracowników sektora transportu w Belgii, prezydent EGS, jak również Olivier Lateltin, nowy wiceprezydent EGS i szef Szwajcarskiej Służby Geologicznej (Swisstopo), nie dojechali do Brukseli. W związku z tym obrady poprowadził Sekretarz Generalny EGS Slavko Solar.

Obrady rozpoczęto powitaniem nowego narodowego delegata holenderskiej służby geologicznej - TNO Maurice Hanegraafa i nowej koordynatorki programu GeoERA Tessy Witteman, również z TNO. Następnie kierownicy grup eksperckich i zadaniowych EGS ds. geologii morza (MGEG), geochemii (GEG), geoenergii (GEEG), informacji przestrzennej (SIEG), surowców mineralnych (MREG), zasobów wodnych (WREG), obserwacji powierzchni Ziemi (EOEG), współpracy międzynarodowej i rozwoju (ICDTF) i komunikacji (CSTF) przedstawili sprawozdania z działalności za rok 2018 oraz plany w strukturze EGS. Prezentacje stały się punktem wyjścia do omówienia strategii EGS oraz roli grup eksperckich i zadaniowych w jej wdrażaniu. 

W toku konsultacji przywołano kwestię przygotowywanych stanowisk ("position papers") przez grupy robocze. Slavko Solar podkreślił, że "position papers" przygotowywane przez poszczególne grupy robocze są niezbędnym narzędziem do skutecznej realizacji strategii EGS, w tym w szczególności w kontekście współpracy z Komisją Europejską.

Drugiego dnia obrad kontynuowano dyskusję o ocenie efektów pracy grup eksperckich i zadaniowych oraz poruszono kwestię procedur zgłaszania kandydatur na stanowiska kierowników grup SIEG, MGEG, GEEG i nowotworzonej UGEG. Na stanowisko kierownika MGEG wysunięto kandydaturę dotychczasowego wiceprzewodniczącego, Sytze van Heterena (TNO). Klaus Hinsby pozostał jedynym kandydatem na drugą kadencję w WREG, a Serge van Gessel – na drugą kadencję w GEEG. Z kolei Dana Capova (Czeska Służba Geologiczna) została jedyną kandydatką na przewodniczącą SIEG. Sprawa kandydatury na przewodniczącego UGEG będzie jeszcze tematem dalszych uzgodnień. Ostateczne decyzje w sprawie wyboru przewodniczących grup zostaną podjęte na 46. Walnym Zgromadzeniu Dyrektorów EGS w marcu 2019 r.

Ponadto zatwierdzono utworzenie Grupy Eksperckiej ds. Geologii Miast (Urban Geology EG) oraz Grupy Zadaniowej ds. Komunikacji. Rozpoczęto też dyskusję o utworzeniu grupy ds. kartografii geologicznej.

Wstępnie ustalono, że projekt Strategii Komunikacyjnej EGS będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia Warsztatów Strategicznych Dyrektorów EGS. Odbędą się one w czerwcu 2019 r. w Warszawie.

European Geological Surveys - Stowarzyszenie Europejskich Służb Geologicznych (EuroGeoSurveys, EGS) wraz z grupami eksperckimi oraz zadaniowymi stanowi ważną platformę dla prowadzenia współpracy międzynarodowej. EuroGeoSurveys reprezentuje 37 narodowych służb geologicznych i kilka regionalnych. Statutowe walne zgromadzenia dyrektorów oraz forum narodowych delegatów odbywające się cztery razy w roku, ułatwiając otwieranie i kultywowanie kontaktów między kierownictwem poszczególnych narodowych służb. Ponadto integracji środowiska sprzyja udział we wspólnych projektach finansowanych ze środków programów KE i innych źródeł, w których pozyskaniu stowarzyszenie okazuje się bardzo efektywne.

Obecnie PIG-PIB ma swoich przedstawicieli praktycznie we wszystkich grupach eksperckich i zadaniowych.

Tekst: Beata Wołczuk