Uczymy się monitorować odkrywkową eksploatację kopalin

W dniach 29-31 maja 2019 r. w rejonie Nowego Miasta Lubawskiego (południowa część województwa warmińsko - mazurskiego) odbyło się szkolenie pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, realizujących projekt „Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin”.

Prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB badania wykazały, że wydobywanie kopalin bez koncesji jest zjawiskiem powszechnym na obszarze całej Polski. Proceder ten ma tendencję wzrostową, a nasila się w rejonach z deficytem kopalin i ze zwiększonym zapotrzebowaniem na surowce (czyli tam, gdzie trwa realizacja inwestycji, np. dróg). Aktualnie w bazie Mapy Geośrodowiskowej Polski dostępne są szczegółowe dane o ponad 3600 punktach niekoncesjonowanej eksploatacji. Do spotykanych nieprawidłowości zalicza się również:

  • eksploatację prowadzoną niezgodnie z warunkami koncesji (np. wykraczającą poza granice złóż/obszarów i terenów górniczych),
  • eksploatację prowadzoną po upływie terminu ważności koncesji,
  • brak rekultywacji po zakończeniu działalności górniczej.

warsztaty11

Podczas inwentaryzacji nielegalnej eksploatacji najważniejsza jest wizja w terenie

Realizowany obecnie projekt pt. „Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin” ma na celu pozyskanie jednolitych informacji o wymienionych zagadnieniach z terenu całej Polski. Dane posłużą do utworzenia bazy, będącej rozbudowaną kontynuacją narzędzi opracowanych w ramach projektu "Mapa Geośrodowiskowa Polski".

W ramach szkolenia pracownicy wszystkich Oddziałów PIG-PIB zapoznali się z opracowaną "Metodyką wykonania monitoringu odkrywkowej eksploatacji kopalin". "Metodyka..." to zbiór wytycznych, które ujednolicą prace kameralne, terenowe i informatyczne, zmierzające do wykonania ogólnokrajowej inwentaryzacji wyrobisk eksploatacyjnych.

warsztaty71

Kursanci zapoznają się z "Metodyką wykonania monitoringu odkrywkowej eksploatacji kopalin"

Uczestnicy szkolenia wzięli udział w wizji terenowej w kilkunastu okolicznych wyrobiskach górniczych – zarówno tych działających w ramach udzielonych koncesji na wydobycie, jak i działających bez koncesji. Dzięki objazdowi terenowemu uczestnicy poznali różne typy nieprawidłowości, które mogą wystąpić podczas odkrywkowej eksploatacji kopalin. Kursanci zobaczyli także prace rekultywacyjne prowadzone w wyrobiskach pogórniczych.

warsztaty9

Legalna czy nielegalna? Najlepszym sposobem oceny jest wizja terenowa

Szkolenie było także okazją do wymiany doświadczeń i uwag pracowników państwowej służby geologicznej na temat nieprawidłowości i niekorzystnych praktyk w sektorze górnictwa odkrywkowego.

warsztaty5

Uczestnicy szkolenia podczas zajęć terenowych

warsztaty10

Zajęcia w terenie

Tekst: Olimpia Kozłowska
Zdjęcia: Dominika Kafara i Łukasz Wojcieszak


Współpraca: AS