Nowe wytyczne badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego wdrożone przez GDDKiA

27 czerwca 2019 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisał zarządzenie nr 22 w sprawie wprowadzenia do stosowania w GDDKiA „Wytycznych badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego”.

"Wytyczne..." będą stosowane do nowych zamówień publicznych dla inwestycji drogowych, realizowanych na drogach krajowych i autostradach w przypadku budowy i przebudowy, a także remontu dróg, pod warunkiem szczegółowej analizy zakresu inwestycji.

wytyczne min1 wytyczne min2 wytyczne min3 wytyczne min4

 

Opracowanie jest efektem projektu naukowego „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach wspólnego przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID).

wytyczne loga

 "Wytyczne..." składają się z trzech części:

„Wytyczne badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego" zostały opracowane przez konsorcjum naukowe w składzie:

  • Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (lider),
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner),
  • Politechnika Warszawska (partner).

wytyczne loga2

Przedmiot i zakres stosowania "Wytycznych..." nawiązuje do potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jako zamawiającego (w świetle ustawy prawo zamówień publicznych) oraz jako Zarządzającego drogami krajowymi na podstawie ustawy o drogach publicznych.

"Wytyczne..." dostosowano do sposobu prowadzenia inwestycji drogowych przez GDDKiA na etapach przygotowania, realizacji i eksploatacji zgodnie z Zarządzeniami GDDKiA nr 17/2009 i 58/2015. Rozpoznanie podłoża budowlanego inwestycji drogowej jest wieloetapowe, zaś kontrakty prowadzone są w dwóch formułach: "Projektuj i buduj" (P&B) oraz "Buduj" (B). Zamawiający (GDDKiA) ponosi ryzyko za badania podłoża budowlanego na etapach studiów i etapie koncepcji programowej w formule "Projektuj i buduj" oraz na etapie projektu budowlanego w przypadku formuły "Buduj". Spodziewanym efektem wdrożenia "Wytycznych..." powinno być zmniejszenie ryzyka w zakresie rozpoznania podłoża budowlanego ze strony Zamawiającego (GDDKiA). W związku z tym w dokumencie założono obligatoryjny minimalny zakres prac dokumentacyjnych w tym badań podłoża budowlanego na tych etapach procesu inwestycyjnego, gdzie ryzyko za badania podłoża budowlanego ponosi Zamawiający.

„Wytyczne badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego” są skierowane do wielu grup zawodowych biorących udział w procesie inwestycyjnym. W związku z tym, uczestnicy tego procesu powinni korzystać z tych elementów dokumentu, które dotyczą ich roli w dokumentowaniu podłoża budowlanego.

W "Wytycznych..." zarekomendowano, aby zarządcy dróg publicznych implementowali opracowany dokument w celu wprowadzenia standardów w zakresie prac dokumentacyjnych w tym projektowania i wykonywania badań podłoża budowlanego. Ogólnokrajowa standaryzacja umożliwi wymianę danych i doświadczeń oraz porównanie informacji o podłożu budowlanym, a także zmianach, jakie w nim zachodzą w związku z powstawaniem i eksploatacją dróg publicznych.

Szczegółowe informacje o projekcie „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” i „Wytycznych badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego” znajdują się na stronach:

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego": www.gddkia.gov.pl/pl/3812/Rok-2019

 

Tekst: Edyta Majer