Relacja z 4. Międzynarodowej Konferencji Paleogeograficznej (ICP) w Pekinie

W dniach 20 - 22 września 2019 r. odbyła się w Pekinie 4. Międzynarodowa Konferencja Paleogeograficzna (4.ICP), cykliczne wydarzenie, zainicjowane w 2013 r. przez nestora chińskiej sedymentologii, redaktora naczelnego pisma Journal od Palaeogeography, prof. Feng Zengzhao. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, prof. dr hab. Tadeusz Peryt.

Pierwsza i druga konferencja miały miejsce – podobnie jak obecna - w Pekinie, a organizatorem był China University of Petroleum. Trzecia konferencja odbyła się w Chengdu, a następna – w 2021 r. – została zapowiedziana w Wuhan. Została ona poprzedzona – w dniu 19 września 2019 r. – spotkaniem członków - założycieli nowej, akademickiej organizacji International Society of Palaeogeography (ISP). Tym samym, 4. ICP była jednocześnie założycielską konferencją ISP. Inicjatorem powstania nowego towarzystwa był prof. Feng Zengzhao, który został przez aklamację wybrany honorowym przewodniczącym ICP. Siedzibą towarzystwa jest China University of Petroleum (Pekin). Przewodniczący (Shenghe Wu) oraz sekretarz (Benzhong Xian) są pracownikami tej instytucji, natomiast wiceprzewodniczącymi zostali I.D. Somerville (Irlandia), Hairuo Qing (Kanada), S. Banerjee (Indie) i Suping Peng (Chiny). Powstanie towarzystwa zostało ratyfikowane przez rząd ChRL, ale wymagana jest jeszcze akceptacja przez Radę Państwa ChRL.

Miejscem konferencji był hotel Cuigong położony na terenie kampusu China University of Petroleum. Konferencja zgromadziła licznych uczestników z wszystkich (poza Antarktydą) kontynentów. 

4iac1

Nestor chińskiej sedymentologii, redaktor naczelny pisma Journal od Palaeogeography, inicjator i honorowy przewodniczący International Society of Palaeogeography, prof. Feng Zengzhao, w trakcie 4. Międzynarodowej Konferencji Paleogeografii w Pekinie

4iac3

Uczestnicy 4. Międzynarodowej Konferencji Paleogeografii. W pierwszym rzędzie: dziesiąty od prawej – prof. Feng Zengzhao; piąty od lewej - prof. Tadeusz Peryt, siódmy od lewej – prof. Shenghe Wu. W pierwszym rzędzie siedzą wybrani członkowie zarządu ISP

4iac2

Spotkanie założycieli International Society of Palaeogeography, Pekin, 19 września 2019 r.

Podczas 6 sesji plenarnych przedstawiono 23 referaty, w tym 4 referaty "keynote". Ich autorami byli: I.D. Somerville, T.M. Peryt, P. Krzywiec oraz Gong Chenglin. Referaty "keynote" były poświęcone:

  • implikacjom paleogeograficznym nowej wczesnowizeńskiej faunie koralowej ze Środkowego Maroka,
  • przejściu sedymentacji węglanowej w ewaporatową w cechsztyńskim gigancie solnym,
  • tektonosedymentacyjnej ewolucji SW krawędzi kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce oraz systemom brzegu szelfu.

W ramach sesji tematycznych przedstawiono łącznie 70 referatów i 4 raporty, w tym:

  • w sesji A (paleogeografia, paleoekologia i paleoklimat) - 23 referaty,
  • w sesji B (osady głębokowodne) – 11 referatów oraz 4 zaproszone raporty dotyczące: osadów przepływów hiperpyknalnych (Rengchao Yang; C. Zavala), terminologii i koncepcji spływów grawitacyjnych (R.V. Burne) ora z mechanizmom procesów transportu podwodnych osadów piaszczystych (Xiangbo Li),
  • w sesji C (paleogeografia i surowce mineralne) - 13 referatów,
  • w sesji D (paleogeografia i sedymentologia) – 23 referaty.

Zaprezentowano także 103 postery (sesja A – 31, B – 7, C – 40 i D -25). Po konferencji odbyły się dwie sesje terenowe, w ramach których Haitao Sun i Youliang Li przedstawili spektakularne odsłonięcia wczesnokredowego systemu fan delta - głębokie jezioro w basenie Luanping (prowincja Hebei) (fot.), a Dechen Su i Linhao Fang - sedymentologię neoproterozoiku-paleozoiku oraz jury w Pekinie.

4iac4

Laureaci konkursu na najlepszą prezentację młodych naukowców; drugi od lewej – prof. I.D. Somerville, przewodniczący komisji konkursowej

4iac5

Uczestnicy sesji terenowej w basenie ryftowym Luanping na tle panoramy czoła fan delty

Tekst: Tadeusz Peryt
Zdjęcia: P. Krzywiec,  Organizatorzy