Minister Środowiska zmienił statut Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk zaktualizował statut Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Najważniejsze zmiany dotyczą zniesienia funkcji zastępcy dyrektora ds. ogólnych i zwiększenia liczby członków rady naukowej PIG-PIB z 15 do 20 członków.

Tekst jednolity statutu został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Środowiska, równocześnie z Decyzją nr 54 Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

W skład rady naukowej mają wejść pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu (w liczbie 8) oraz osoby niebędące pracownikami Instytutu (w liczbie 12). Pracownikom, którzy posiadają tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego przypadać będzie 75% ustalonych miejsc, tj. 6 miejsc. Pracownikom, którzy nie posiadają tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego przypada 25 % ustalonych miejsc, tj. 2  miejsca. Dopełnienie składu rady naukowej, w wyniku wyborów uzupełniających, nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia ogłoszenia Decyzji Ministra Środowiska nr 54.

statut

Statut Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB >>