Ukazał się listopadowy numer Przeglądu Geologicznego

Kolejny numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie ponad 66 lat, od 1953 roku. Dotychczas wydano już 801 numerów pisma.

Aktualny numer Przeglądu Geologicznego (2019-11, tom 67) jest różnorodny tematycznie. Obok stałych rubryk - Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego i Recenzje - znalazł się w nim blok artykułów z zakresu prawa geologicznego, a także hydrogeologii i surowców mineralnych.  

"Biblioteka Geologiczna PIG-PIB w drugim 50-leciu istnienia. Podróż w czasie – od katalogu kartkowego do modułu wypożyczeń" to kolejny artykuł z cyklu "100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego - dla gospodarki, nauki i edukacji". Istniejąca od 1919 roku biblioteka posiada obecnie zbiór ponad 243 tys. woluminów książek i czasopism, w tym także blisko 5,5 tysiąca jednostek zbiorów specjalnych (stare druki, rękopisy, książki i atlasy wydane przed 1900 r., mapy, dokumenty na nośnikach elektronicznych, mikrofilmy, mikrofisze oraz fotokopie). Wraz z sześcioma bibliotekami zlokalizowanymi w oddziałach regionalnych Instytutu (w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Sosnowcu, Szczecinie i Wrocławiu), jest ważnym wsparciem dla osób zainteresowanych badaniami geologicznymi i pogłębianiem wiedzy w tej dziedzinie. Biblioteka również opracowuje aktualną polską bibliografię geologiczną, która rejestruje literaturę geologiczną Polski opublikowaną w kraju i zagranicą. W ciągu ostatnich 50 lat działalności dokonano ogromnych zmian w funkcjonowaniu biblioteki. Obecnie  jest ona dygitalizowana, a czytelnicy mogą korzystać z katalogu on-line książek i czasopism, z bezpłatnym dostępem do wielu publikacji.

Artykuł "Miejsce geologii w strukturze administracji rządowej oraz jej relacje z działami administracji i gałęziami gospodarki" Sławomira Mazurka jest odpowiedzią na apel w sprawie podjęcia dyskusji o aktualnych problemach polskiej geologii i górnictwa oraz wyzwań stojących przed branżą, wystosowany przez grupę profesorów geologii z różnych krajowych instytucji. Kluczową kwestią jest umiejscowienie geologii w administracji rządowej oraz w stosunku do innych podmiotów administracyjnych i sektorów gospodarki narodowej. Autor wykonał krótką analizę zapisów dotyczących geologii i górnictwa, zawartych w najważniejszych aktach prawnych, a także w strategiach, politykach i programach rządowych. Krytycznie oceniono funkcjonowanie administracji geologicznej i niespójności w przepisach. Dokonano diagnozy i zaproponowano możliwe rozwiązanie, w tym zmianę umocowania geologii w administracji rządowej. Autor zaproponował również szerszą koncepcję zarządzania zasobami podpowierzchniowymi, jako jedną spójną dziedzinę.

Zapraszamy  do lektury!

4

Aby przeczytać cały numer, kliknij TUTAJ