PIG-PIB uczestnikiem 4th International Conference of Ocean Governance for Sustainability

W mieście Piran na Słowenii w dniach 25-27 listopada 2019 r. odbyła się 4th International Conference of Ocean Governance for Sustainability. Gospodarzem konferencji był Instytut Biologii, Stacja Biologii Morskiej w Piran (National Institute Of Biology, Marine Biology Station, Piran, Slovenia). W wydarzeniu brał udział przedstawiciel Oddziału Geologii Morza PIG-PIB, dr Grzegorz Uścinowicz.

Konferencja odbyła się w ramach europejskiej sieci COST (Akcja CA15217 „Ocean Governance for Sustainability - challenges, options and the role of science” (OceanGov)), której celem jest wypracowanie zintegrowanego i interaktywnego podejścia do zarządzania Europejskimi obszarami morskimi i przybrzeżnymi.

Zarządzanie systemami morskimi i wybrzeżami staje się centrum europejskich interesów strategicznych i zrównoważonego rozwoju. Aspekt ten jednak cierpi z powodu dużego rozdrobnienia i braku podejścia interdyscyplinarnego w celu zaradzenia istniejącym niedociągnięciom polityczno-formalnym. Akcja COST OceanGov obejmuje wyjątkową, transdyscyplinarną sieć podmiotów o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. Sieć ma na celu ustanowienie zintegrowanej wizji oraz szeregu podejść, które w założeniach informować będą o badaniach i przyszłych kierunkach polityki dotyczącej zrównoważonego rozwoju i zarządzania oceanami, morzami i wybrzeżami na wodach regionalnych oraz na obszarach poza jurysdykcją krajowa. Sieć uwzględnia różnorodne połączenia między systemami morskimi wraz z interakcją na linii ląd-morze.

Wzmiankowane powiązania przyrodnicze, biologiczne, kulturowe, polityczne i społeczno-ekonomiczne mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia dialogu regionalnego i interdyscyplinarnego oraz wniosków płynących z przekrojowych nauk przyrodniczych i społecznych. Synergistyczne, tematyczne grupy robocze pracują w ramach sieci, gdy kraje europejskie rozważają swoją rolę w globalnym zarządzaniu systemami morskimi.

Specjaliści z Oddziału Geologia Morza zaangażowani są w pracę dwóch grup roboczych Akcji, a mianowicie WG 1 (Land-Sea Interactions) i WG 3 (Seabed Resource Management). Celem WG 1 jest rozpoznanie interakcji morza i obszarów przybrzeżnych warunkujących ekologicznie, społecznie i ekonomicznie zrównoważony rozwój. Zadaniami WG 3 są analizy regulacji w zakresie zarządzania zasobami dna morskiego, wytyczanie ścieżek zrównoważonego wykorzystania zasobów dna morskiego oraz dokumentacja najlepszych praktyk w zakresie górnictwa morskiego.

Sieć OceanGov tworzy odrębną, wielkoskalową i międzysektorową platformę dla partnerów instytucjonalnych ze środowisk akademickich, polityki i społeczeństwa obywatelskiego, zapewniającą sprzyjające miejsca dla dialogu transdyscyplinarnego, rozwoju zdolności i rozwijania praktycznych zestawów narzędzi, które uwzględniają luki w polityce naukowej związane ze zintegrowanym zarządzaniem systemami morskimi.

Tekst: Grzegorz Uścinowicz