Nagroda dla najlepszej pracy dyplomowej o rozwoju Gdyni

Dr inż. Anna Małka zwyciężyła w konkursie o nagrodę Prezydenta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta (edycja 2019). Nagrodzona rozprawa doktorska nosi tytuł „Podatność i ryzyko osuwiskowe w obszarach rzeźby młodoglacjalnej, przeobrażonej antropogenicznie, na terenie Gdyni”. Praca powstała w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Wójcika z Oddziału Karpackiego PIG-PIB. Poza nagrodą główną przyznano również dwa wyróżnienia.

Kryteria wyboru najlepszej pracy to użyteczność proponowanych rozwiązań dla mieszkańców, zrównoważonego rozwoju lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych i środowiskowych. Komisja konkursowa punktowała prace za twórcze spojrzenie na wybrany problem miasta, możliwość wdrożenia w Gdyni, innowacyjność oraz aspekt badawczy projektu. Te wszystkie wymagania najlepiej spełniła praca dr inż. Anny Małki. Nagrodzona rozprawa jest kontynuacją i rozszerzeniem pracy magisterskiej Laureatki pt. „Ocena podatności osuwiskowej nadmorskich obszarów młodoglacjalnych z zastosowaniem narzędzi GIS i metod statystycznych na przykładzie Kępy Oksywskiej”.

5

Laureatki konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego naszego miasta wraz z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem, recenzentem prof. Tadeuszem Palmowskim oraz członkami komisji konkursowej. Czwarta z lewej - dr inż. Anna Małka. Fot. Magdalena Czernek

- To bardzo ważne, że osoby z inspiracjami naukowymi, podejmując zagadnienia badawcze, szukają ich na terenie naszego miasta. To takie zagadnienia, które - pomimo ich naukowego charakteru - chętnie poznaliby gdynianie, którzy interesują się życiem naszego miasta. Mamy temat związany z osuwiskami, który jest bardzo prawdziwy, konkretny i realny - powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, wręczając nagrody.

- Spośród tegorocznych dyplomów praca poświęcona zagrożeniom osuwiskowym zdecydowanie się wyróżniła. Jest na czasie. Kiedy mówimy o zmianach klimatycznych, to ta praca doskonale się wkomponowuje w ten nurt badań. Przygotowano ją pod kątem ochrony przed zagrożeniami, które mogą być w Gdyni. Praca daje konkretne wskazówki, gdzie można będzie urbanizować przestrzeń, a gdzie nie. Dlatego oceniam ją tak wysoko - dodał prof. dr hab. Tadeusz Palmowski z Wydziału Oceanografii i Geografii w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, recenzent prac konkursowych.

Dzięki wykorzystaniu analiz dokonanych w pracy można zminimalizować potencjalne zagrożenia osuwiskowe na terenie Gdyni, co jest istotne w warunkach występowania coraz częstszych przyrodniczych zjawisk ekstremalnych.

Dr inż. Anna Małka poruszyła w pracy dwa aspekty: podatność osuwiskową i ryzyko osuwiskowe. Powstały mapy ryzyka osuwiskowego w skali 1:10000 obrazujące, na jakich obszarach Gdyni straty materialne spowodowane potencjalnymi osuwiskami mogą być największe. Mapy mogą znaleźć zastosowanie w zagospodarowaniu przestrzennym, pokazują też, na jakich obszarach ryzyko osuwiskowe jest największe i gdzie należy podjąć działania, które je zminimalizują. Do takich działań może należeć np. dbanie o pokrywę roślinną, utrzymywanie w odpowiednim stanie systemów odprowadzania wód czy dążenie do tego, żeby zabudowa nie była zbyt zagęszczona. Uzupełnieniem map jest analiza zmian linii brzegowej w czasach historycznych.

6

Prezydent Wojciech Szczurek wręcza nagrodę Annie Małce. Fot. Magdalena Czernek

Źródło i zdjęcia: www.gdynia.pl