Warsztaty grupy projektowej Groundwater RESOURCE GeoERA

W dniach 19 - 21.11.2019 r. przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB: mgr Agnieszka Piasecka oraz mgr Tomasz Gidziński uczestniczyli w Walnym Zgromadzaniu oraz w warsztatach Grupy Projektowej Groundwater RESOURCE projektu GeoERA. Spotkanie dotyczyło prac realizowanych w poszczególnych "work packages" (WPs) i odbyło się w siedzibie Chorwackiej Służby Geologicznej w Zagrzebiu.

1

Warsztaty Groundwater RESOURCE projektu GeoERA w Zagrzebiu (fot. T. Gidziński)

GeoERA (Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe) to wspólny program europejskich służb geologicznych, należących do EuroGeoSurveys. Celem grupy tematycznej Groundwater „RESOURCE: RESOURces of groundwater, harmonized at Cross-Border and Pan-European Scale” projektu GeoERA jest wskazanie potencjału dla harmonizacji informacji dotyczących zasobów wód podziemnych w Europie. Na przykładzie dwóch rodzajów projektów: pan-europejskich oraz transgranicznych zostanie wykorzystane jednolite podejście do charakterystyki poziomów wodonośnych. Oczekiwane wyniki w ramach grupy projektowej Groudwater RESOURCE pozwolą na zapoznanie się z efektywnymi rozwiązaniami w zakresie dostarczenia jednolitych danych i informacji, w celu zharmonizowanej oceny zasobów wód podziemnych oraz identyfikacji przepływów wód podziemnych, w ujęciu transgranicznym.

Udział w warsztatach w Zagrzebiu był obowiązkowy dla kierowników "work packages", stanowiących Radę Projektu. Podczas spotkania podsumowano zakres i postęp dotychczas wykonanych zadań oraz omówiono plany dotyczące realizacji następnych etapów "work packages": WP1 Coordination, WP3 H3O-plus, WP4 TRANSFLUX, WP5 CHAKA, WP6 Pan-EU GW Resources Map.

Mgr Tomasz Gidziński jest kierownikiem międzynarodowego projektu WP4 pt.: “Harmonization of data, monitoring and modelling in a transboundary setting”. W realizacji tego przedsięwzięcia biorą udział pracownicy państwowej służby hydrogeologicznej: mgr Tomasz Gidziński, mgr Rafał Janica i mgr Michał Galczak oraz Litewskiej Służby Geologicznej (LGT): dr Jurga Arustienė i mgr Petras Pūtys. Ponadto do udziału w projekcie zgłosili się przedstawiciele przedsiębiorstwa państwowego Geoinform z Ukrainy.

Celem projektu jest opracowanie hydrodynamicznego modelu numerycznego, który będzie obejmował wielowarstwowy system wodonośny piętra czwartorzędowego na transgranicznym obszarze pogranicza polsko - litewskiego. Obszar modelowania postanowiono ograniczyć do wybranych części transgranicznych zlewni rzecznych. Projekt ma dwa główne cele badawcze: identyfikację kierunków przepływu wód podziemnych, występujących w obszarze transgranicznym oraz oszacowanie objętości wód podziemnych, które biorą udział w przepływie przez granicę państwową pomiędzy Polską i Litwą.

Mgr Tomasz Gidziński przedstawił prezentację na temat zadań i postępu prac w projekcie WP4, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadania 4.2 Integrated evaluation and harmonization of the hydrogeological data set for modelling purposes. W raporcie z realizacji zadania 4.2 przedstawiono strukturę oraz zakres danych udostępnionych przez instytucje uczestniczące w projekcie, na potrzeby opracowania warstw GIS do hydrodynamicznego modelu numerycznego. Obecnie polsko-litewski zespół wykonawców kontynuuje prace nad określeniem rzędnych stropu, spągu i zasięgu przestrzennego występowania poszczególnych warstw oraz harmonizuje warstwy informacyjne.

W drugim dniu warsztatów, na wniosek kierownika projektu WP3 H3O- plus pt.: Harmonized information for subsurface spatial planning and management in a transboundary lowland aquifer system zorganizowano wspólne konsultacje wykonawców projektu z Holandii i  Belgii z kierownikiem projektu WP4. Dyskusja dotyczyła wspólnych elementów oraz doświadczeń w realizacji tematów transgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dotyczącego harmonizacji danych i utworzenia zintegrowanych warstw informacyjnych w środowisku GIS. Przedstawiono informacje na temat zakresu oraz formy przygotowania sprawozdań z realizacji zadań cząstkowych w omawianych projektach.

Mgr Agnieszka Piasecka oraz mgr Tomasz Gidziński brali także udział w obradach Progress WP6 projektu pt.: Pan-EU Groundwater Resources Map. Projekt ten ma za zadanie ujednolicenie danych, ich integrację oraz opracowanie dostępnych informacji, w celu utworzenia jednolitej mapy zasobów wód podziemnych Europy.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB podczas warsztatów WP6 reprezentowała mgr Agnieszka Piasecka, która przewodniczy polskiemu zespołowi, uczestniczącemu w realizacji tego projektu. Wykonawcy WP6 z poszczególnych państw europejskich przedstawili sprawozdania z realizacji dotychczasowych prac. Podjęto dyskusję na temat wybranych atrybutów tabeli danych oraz dokonano modyfikacji jej zakresu. Przedstawiono również założenia w sprawie kolejnego etapu prac dotyczących bilansowania zasobów wód podziemnych w skali europejskiej.

Mgr Agnieszka Piasecka przedstawiła prezentację, w której szczegółowo omówiła zakres i postęp prac, prowadzonych przez polski zespół w ramach projektu WP6. Zaprezentowała także wyniki generalizacji danych na potrzeby siatki o wielkości pojedynczej komórki 10x10 km oraz zwróciła uwagę na problemy, które rozwiązali eksperci z PIG-PIB podczas realizacji tej części zadania.

2

Mgr Agnieszka Piasecka z PIG-PIB wygłasza referat na temat postępu prac zrealizowanych przez polski zespół wykonawców w ramach projektu WP6 GeoERA (fot. T. Gidziński)

3

Resources of groundwater, harmonized at Cross-Border and Pan-European Scale

Tekst: Tomasz Gidziński, Agnieszka Piasecka