PIG-PIB współpracuje w ramach projektu grupy IMPEL „Management of Mining Waste”

W dniach 3 - 4 lutego 2020 r. w Iglesias (Sardynia – Włochy) odbyło się międzynarodowe spotkanie grupy roboczej projektu grupy IMPEL pt. „Management of Mining Waste”. Delegaci omawiali kluczowe zagadnienia związane z problemem składowisk odpadów wydobywczych oraz dyskutowali o możliwościach odzysku surowców zgodnie z europejską koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentowała Ewelina Krzyżak z Programu Geologia Złożowa i Gospodarcza.

Główna treść rozmów na spotkaniu dotyczyła szczegółów współpracy w ramach projektu w aspekcie zarządzania odpadami wydobywczymi. Podczas wyjazdu zapoznano się problemami, z jakimi zmagają się państwa biorące udział w projekcie takie jak Włochy czy Szwecja. W programie spotkania znalazł się również wyjazd terenowy, w ramach którego odwiedzono między innymi zamkniętą kopalnię Monteponi oraz potężne hałdy i zbiorniki poflotacyjne, które obecnie stanowią zagrożenie dla środowiska i lokalnej społeczności.

1

Składowisko odpadów wydobywczych z kopalni Masua, Nebida i Acquaresi.

2

Składowisko odpadów wydobywczych z kopalni Monteponi red mud. Lokalizacja obiektu >>

3

Uczestnicy spotkania

Najważniejsze zadania, jakie postawili sobie założyciele projektu to nawiązanie ścisłej współpracy z państwami biorącymi udział w projekcie grupy IMPEL umożliwiającej wymianę doświadczeń oraz dyskusję na temat problemów związanych z odpadami wydobywczymi, jak również opracowanie sposobów na wdrożenie w życie nowej koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, która pozwala spojrzeć na odpady wydobywcze nie jako niechciany odpad, lecz jako cenny surowiec.

Sieć IMPEL - Europejska Sieć Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (ang. The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, zrzeszającym organy administracji państwowej zajmujące się sprawami środowiska w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach należących, bądź kandydujących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ang. European Economic Area, EEA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ang. European Free Trade Association, EFTA). Celem IMPEL jest działanie na rzecz utrzymania stałego postępu w procesie zapewniania efektywnego stosowania regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska. Poprzez realizację międzynarodowych projektów następuje wymiana informacji i doświadczeń, wzmocnienie międzynarodowej współpracy oraz promowanie i wspieranie praktycznego stosowania i egzekwowania europejskiego prawa dotyczącego środowiska.

Więcej informacji na temat:

impel

Tekst: Ewelina Krzyżak
Zdjęcia: Ewelina Krzyżak, Organizatorzy