Udostępniamy materiały informacyjne z projektu WATERPROTECT

Poradniki, plansze informacyjne i ulotki to tylko część materiałów edukacyjno-informacyjnych, jakie przygotował zespół realizujący projekt WATERPROTECT. Celem tych działań jest podnoszenie wiedzy na temat sposobów ograniczenia degradacji wód, zasad dobrej praktyki rolniczej i zachęcenie do ich stosowania. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych jest 28 podmiotów z 7 krajów Unii Europejskiej – Danii, Irlandii, Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Belgii, a także Polski.  W projekcie biorą także udział hydrogeolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB).


WATERPROTECT (Innovative Tools Enabling Drinking WATER PROTECTion in Rural and Urban Environments) to kończący się właśnie międzynarodowy projekt finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu było wypracowanie i pokazanie nowego sposobu gospodarowania zasobami wodnymi, opartego na zasadzie współpracy i dialogu pomiędzy interesariuszami. Efektem będzie wypracowanie najlepszych sposobów zarządzania zlewnią intensywnie użytkowaną rolniczo, na obszarze której stwierdzono zanieczyszczenie wód związkami azotu lub pestycydami. 

W każdym kraju, który bierze udział w projekcie, wytypowano po jednej zlewni pilotażowej. W Polsce do badań wybrano zlewnię Gowienicy Miedwiańskiej, położoną na południe od Szczecina. W trakcie trwania projektu opracowano program działań, które przyniosą poprawę jakości wód na obszarze zlewni. Program ma uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników zlewni (rolników, producentów żywności, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych) oraz interesariuszy zewnętrznych (inspekcji ochrony środowiska, zarządców wód, administracji samorządowej). Opracowano również szereg materiałów informacyjnych - realizatorzy liczą, że szeroka edukacja użytkowników zlewni pomoże w ograniczeniu zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych związkami azotu i fosforu oraz środkami ochrony roślin.

W marcu 2020 r. wyniki projektu WATERPROTECT pokazane zostaną przedstawicielom Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rolnictwa, Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska, przedstawicielom samorządów lokalnych oraz doradztwa rolniczego podczas międzynarodowej konferencji organizowanej w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.

mini najlepsze praktyki

  pdf Ochrona wód. Najlepsze praktyki rolnicze. Poradnik stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych związkami azotu i fosforu oraz środkami ochrony roślin (4.06 MB)

 

mini dostep do informacji

  image Plansza: Dostęp do informacji kluczem do efektywnej ochrony wód (3.26 MB)

 

mini dwa oblicza azotu

  image Plansza: Dwa oblicza azotu. Azot - pożyteczny i szkodliwy (3.89 MB)

 

mini gospodarowanie gruntami wodami

  image Plansza: Gospodarowanie gruntami i zasobami wodnymi to nasza wspólna sprawa! (4.67 MB)

 

mini projekt

  image Plansza: Projekt WATERPROTECT (6.65 MB)

 

mini woda

  image Plansza: Sprawdź, co pijesz. Zbadaj wodę! (8.10 MB)

 

mini zlewnia

  image Plansza: Poligon badawczy. Zlewnia Gowienicy Miedwiańskiej (3.53 MB)

 

  pdf Plansze - zebrane (16.89 MB)

  pdf Ulotka: Zdrowe uprawy to czysta woda (8.29 MB)  (pionowa)

  pdf Ulotka: Zdrowe uprawy to czysta woda (1.89 MB) (pozioma)

  pdf Ulotka: Ochrona wód na terenach rolniczych to wspólna sprawa (9.07 MB)

  pdf Plan lekcji (2.31 MB)