Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w lipcu 2020 r.

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 31 lipca 2020 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB. 

Zmiany położenia zwierciadła wody podziemnej w pierwszym poziomie wodonośnym o zwierciadle swobodnym

W lipcu 2020 r. niższe położenie zwierciadła wód podziemnych w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca odnotowano w przypadku około 35% analizowanych punktów obserwacyjnych. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych rejestrowane było przede wszystkim na obszarze północnej i zachodniej części kraju, lokalnie odnotowywane było również w centrum i na południowym wschodzie Polski.

Wzrost średniego poziomu wód podziemnych stwierdzono w lipcu w ponad 61% punktów obserwacyjnych, głównie w centrum oraz na obszarach południowej i wschodniej części kraju. W przypadku ponad 4% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w czerwcu bieżącego roku.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W lipcu 2020 r. stan rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych utrzymywał się na podobnym poziomie, jak w poprzednim miesiącu. W około 92% punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Oznacza to, że wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

W ponad 8% punktów objętych analizą poziom rezerw był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG, z czego w ponad 4% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG. Sytuacja taka została odnotowana w punktach obserwacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach:

  • Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie),
  • Płock i Wymyśle Polskie (woj. mazowieckie),
  • Aleksandria (woj. śląskie),
  • Czachurki, Leszno i Sarbicko (woj. wielkopolskie).

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W lipcu 2020 r. na części obszaru kraju utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Niżówkę hydrogeologiczną stwierdzono w 28 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 17% wszystkich analizowanych punktów.

Zjawiskiem niżówki hydrogeologicznej w omawianym miesiącu dotknięte były głównie obszary położone na pograniczu województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego oraz na pograniczu województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, gdzie zjawisko to zwiększyło nieco swoje rozprzestrzenienie.

Niżówka hydrogeologiczna w skali regionalnej utrzymuje się nadal również w południowej części województwa lubuskiego, południowej i wschodniej części województwa wielkopolskiego, na zachodzie województwa mazowieckiego oraz w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono również w innych regionach Polski, lecz zjawisko to miało charakter lokalny.

Mapa obrazująca zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w lipcu 2020 r.

Mapa przedstawiająca zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w lipcu 2020 r.

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w lipcu 2020 roku

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.07.2020 do 31.07.2020 (plik pdf otwiera się w nowym oknie).

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna