Aktualizacja Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, na 141. sesji w dniu 25 czerwca 2020 r., uchwaliło Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (Wydanie III).

Opracowując tę wersję Kodeksu, członkowie Komisji do Spraw Etyki w Nauce uwzględnili sugestie zgłoszone przez środowisko naukowe i akademickie.

Kodeks stanowi zbiór zasad etycznych obowiązujących osoby prowadzące badania naukowe. Poprzedza go preambuła, w której wymienione są cechy, jakimi powinien kierować się pracownik naukowy. Ponadto, w Kodeksie zawarto:

  • uniwersalne zasady i wartości etyczne w pracy naukowej,
  • dobre praktyki w badaniach naukowych,
  • nierzetelność w badaniach naukowych,
  • wytyczne dotyczące postępowania w sprawach o naruszenie zasad rzetelności w nauce,
  • praktyki dotyczące współpracy międzynarodowej.

Kodeks nie jest aktem prawnym. Wskazuje natomiast wzorce postępowania przyjęte przez środowisko naukowe, reprezentowane przez Zgromadzenie Ogólne PAN. Dokument nie zawiera kar za wykroczenia przeciwko rzetelności naukowej. System sankcji jest związany z postępowaniami dyscyplinarnymi, które są regulowane przepisami prawnymi.

Zobacz: pdf Kodeks Etyki Pracownika Naukowego. Wydanie III (1.13 MB)  (plik PDF otwiera się w nowym oknie)