Zapraszamy na staż do PIG-PIB

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza nabór na bezpłatne praktyki studenckie lub staż absolwencki w Zakładzie Geologii Środowiskowej w PIG – PIB w Warszawie.

Okres stażu: 1 lub 2 miesiące. Wymiar stażu to 150 godzin w czasie 1 miesiąca (150 godzin miesięczne).

Miejsce odbywania praktyk/stażu: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Podstawowe zadania:

 • udział w tematach związanych z realizacją zadań państwowej służby geologicznej;
 • udział w pracach autorskich wykonania opracowań geologiczno-środowiskowych PIG-PIB;
 • udział w pracach redakcyjnych opracowań geologiczno-środowiskowych PIG-PIB;
 • GIS-owa obsługa realizowanych tematów.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie (absolwenci) lub studenci II toku studiów magisterskich (praktykanci) w zakresie geologii, kartografii geologicznej lub ochrony środowiska;
 • znajomość oprogramowania GIS (Arc GIS, Geo Media);
 • znajomość przepisów związanych z Ustawą Prawo ochrony środowiska i Ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności: 

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office: Word, Excel, Power Point;
 • znajomość obsługi oprogramowania: Corel, QGis;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie ze wzorem zamieszczonym na końcu ogłoszenia;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Dział Spraw Personalnych
z dopiskiem: „Rekrutacja na praktykę/staż do Zakładu Geologii Środowiskowej w PIG – PIB” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Osobiście w kancelarii ogólnej, pokój nr 1 w godz.8.15–16.15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja na praktykę/staż do Zakładu Geologii Środowiskowej w PIG – PIB” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie : „Rekrutacja na praktykę/staż do Zakładu Geologii Środowiskowej w PIG – PIB”.

Oferty należy składać do 14 października 2020 roku.

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci na staż, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 45 92 473, (22) 45 92 587 lub 501 256 796;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Działu Spraw Personalnych w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W: PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM – PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, 00-975 Warszawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu przyjęcia na staż/praktykę;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, wykształcenie jest obowiązkowe (dane zawarte w art. 22 (1) Kodeksu Pracy); podanie danych kontaktowych (nr. tel., e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy związanej z podjęciem staży/praktyki;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naboru, nie dłużej niż jednak niż 6 miesięcy;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych za pośrednictwem Inspektor Danych Osobowych - osoby, do której może się Pani/Pan zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Kontakt: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

…………………………………………… Data i podpis