Gratulacje! Nowy doktor habilitowany w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB

Miło nam zakomunikować, że uchwałą Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB z 4 września 2020 r. nadano Pani dr Annie Hrynowieckiej z Oddziału Geologii Morza w Gdańsku stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia.

Dr hab. Anna Hrynowiecka jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze specjalnością ochrona środowiska. W roku 2004 uzyskała dyplom magisterski, przedstawiając pracę pt. „Współczesny opad pyłkowy a roślinność rzeczywista w Borach Tucholskich”. W latach 2004 – 2008 kontynuowała naukę, a jednocześnie prowadziła prace badawcze w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Efektem była obroniona w 2008 r. rozprawa doktorska pt. „Palinostratygrafia oraz historia roślinności i klimatu interglacjału mazowieckiego na podstawie profilu z Nowin Żukowskich na Wyżynie Lubelskiej”. Zakres tematyczny rozprawy objął zagadnienia geologiczne oraz z zakresu historycznej biogeografii.

W latach 2008-2012 Anna Hrynowiecka zajmowała stanowiska adiunkta w Zakładzie  Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie. Od 2013 r. jest zatrudniona w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego PIG-PIB w Gdańsku, najpierw na stanowisku starszego specjalisty, a w latach 2014-2018 - adiunkta. Od 2018 r. Anna Hrynowiecka zajmuje stanowisko starszego specjalisty ds. geologii morza.

Habilitację uzyskała po przedstawieniu  cyklu pięciu powiązanych tematycznie publikacji, zatytułowanego "Rekonstrukcja zmian roślinności oraz warunków hydroklimatycznych podczas MIS 11c we wschodniej Polsce na podstawie analiz paleobotanicznych". Cykl zawiera wyniki kompleksowych badań paleobotanicznych, jakim poddano osady jeziornotorfowiskowe i jeziorne interglacjału mazowieckiego (MIS 11c) wybranych trzech stanowisk zlokalizowanych na Wyżynie Lubelskiej i Polesiu Zachodnim. Najważniejszym osiągnięciem  jest odtworzenie szczegółowego obrazu zmian roślinności bez wpływu człowieka oraz ewolucji zbiorników jeziornych i jeziorno-torfowiskowych dzięki zastosowaniu analizy palinologicznej i makroskopowych fosyliów roślinnych, w obu przypadkach przeważnie z dużą rozdzielczością, oraz dzięki zastosowaniu metody wskaźników roślinnych.

Anna Hrynowiecka jest laureatką Nagrody Specjalnej Dyrektora PIG-PIB za najlepszą publikację młodych pracowników. Wyniki swoich badań prezentowała na 19 konferencjach międzynarodowych i 28 krajowych. Współorganizowała konferencje i inne wydarzenia naukowe, w tym popularyzujące naukę. Była kierownikiem 2 grantów (jednego promotorskiego i jednego multidyscyplinarnego), wykonawcą lub głównym wykonawcą w 6 grantach krajowych. Była również kierownikiem 3 tematów badawczych w PIG-PIG oraz wykonawcą w co najmniej 8 tematach badawczych w PIG-PIB oraz w wielu zadaniach PSH.

Brała udział w komitecie redakcyjnym Acta Palaeobotanica w latach 2009-2011. Recenzowała artykuły naukowe w czasopismach z listy JCR i MNiSW. 

Na dorobek naukowy dr  hab.  Anny Hrynowieckiej składa się 61 publikacji, przeważnie w języku angielskim, opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Anna Hrynowiecka posiada także kwalifikacje eksperta w zakresie palinologicznej oceny miodów.

dr hab Anna Hrynowiecka

Dr hab. Anna Hrynowiecka podczas prac terenowych

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!