Komentarz Państwowego Instytutu Geologicznego do prognozowanej sytuacji meteorologicznej

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB informuje, że w związku z dodatnimi temperaturami powietrza prognozowanymi na najbliższe dni przez IMGW–PIB, lokalnie mogą pojawiać się podtopienia terenu spowodowane szybko topniejącą pokrywą śnieżną.

Występujące w ostatnich tygodniach ujemne temperatury powietrza, połączone z opadami śniegu, spowodowały przemarznięcie gleby i zatrzymanie w strefie przypowierzchniowej znacznych ilości wody. W perspektywie prognozowanego na najbliższe dni utrzymywania się dodatnich temperatur powietrza oraz dużego nasłonecznienia wody z szybko topniejącej pokrywy śnieżnej zostaną w znacznej części odprowadzone, zgodnie z nachyleniem terenu, do lokalnych baz drenażu, jakimi są cieki powierzchniowe.

W związku z tym na obszarach niżej położonych i w zagłębieniach bezodpływowych mogą lokalnie pojawić się podtopienia. W dolinach rzecznych oraz terenach zmeliorowanych mogą występować lokalne rozlewiska, związane z odprowadzaniem dużych ilości wody z wyższych partii zlewni.

Państwowa służba hydrogeologiczna monitoruje sytuację hydrogeologiczną w kraju (zobacz: Aktualna sytuacja hydrogeologiczna). Aktualna i prognozowana na najbliższe dni sytuacja meteorologiczna będzie mieć wpływ na sytuację hydrogeologiczną, jednak z właściwym dla wód podziemnych opóźnieniem.

Z uwagi na utrzymującą się w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy niżówką hydrogeologiczną, stanowiącą ostatni etap długotrwałej suszy, zwierciadło wód podziemnych nadal na znacznych obszarach kraju utrzymuje się w strefie stanów niskich lub średnich. Odmarzanie powierzchni terenu sprzyja infiltracji wód roztopowych do warstw wodonośnych, jednak w sytuacji gwałtownych roztopów przeważa spływ powierzchniowy, powodujący lokalne podtopienia i wezbrania w rzekach.