Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 października 2021 r.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w październiku 2021 r. prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego o zasięgu regionalnym w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i wielkopolskim. Ponadto zjawisko niżówki hydrogeologicznej w okresie nadchodzących tygodni może występować lokalnie na innych obszarach kraju, szczególnie w obrębie województw: podlaskiego, mazowieckie, śląskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

W prognozowanym okresie przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Ponadto lokalnie zjawisko to może występować również w innych rejonach kraju, w tym w szczególności w województwie: podlaskim, mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i lubuskim. 

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

W październiku 2021 r. na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%. Tym niemniej w sytuacji niekorzystnych warunków meteorologicznych jest wysoce prawdopodobne, że w nadchodzących tygodniach, w tym szczególnie w obrębie województwa zachodniopolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i podlaskiego może lokalnie wystąpić brak rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na październik 2021 r. według scenariusza B

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na październik 2021 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W październiku 2021 r. niżówka hydrogeologiczna w skali regionalnej może występować w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Niżówka lokalnie może pojawić się także w województwach: podlaskim, mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i lubuskim.

W okresie października 2021 r. na obszarach występowania niżówki hydrogeologicznej lokalnie mogą pojawić się trudności w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny. Nie przewiduje się utrudnień w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć eksploatujących głębsze warstwy wodonośne.

Mapa przedstawiająca prognozę zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w październiku 2021 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w październiku 2021 r. według scenariusza B

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.10.2021 - 31.10.2021