Prognoza państwowej służby hydrogeologicznej w listopadzie 2021 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 30 listopada 2021 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz w listopadzie 2021 r., przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Ponadto lokalnie zjawisko to może występować również w innych rejonach kraju, w tym w szczególności w województwie: podlaskim, mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.

Lokalizację punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%. Tym niemniej w sytuacji niekorzystnych warunków meteorologicznych jest wysoce prawdopodobne, że w nadchodzących tygodniach, w tym szczególnie w obrębie województwa zachodniopolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i podlaskiego może lokalnie wystąpić brak rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Mapa przedstawiająca prognozę poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na listopad 2021 r. według scenariusza B

Mapa przedstawiająca prognozę poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na listopad 2021 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W listopadzie 2021 r. niżówka hydrogeologiczna w skali regionalnej może występować w obrębie województw:

  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • wielkopolskiego.

Niżówka lokalnie może pojawić się także w województwach: podlaskim, mazowieckim, śląskim oraz dolnośląskim

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w listopadzie 2021 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w listopadzie 2021 r. według scenariusza B

Na obszarach występowania niżówki hydrogeologicznej lokalnie mogą pojawić się trudności w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny. Nie przewiduje się utrudnień w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć eksploatujących głębsze warstwy wodonośne.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.11.2021 - 30.11.2021

okl prognoza 7b 2021.jpg