Zapraszamy do udziału w 3. Forum Państwowej Służby Hydrogeologicznej

Zapraszamy do udziału w 3 Forum Państwowej Służby Hydrogeologicznej pt. "Dostępność zasobów wód podziemnych w Polsce", które odbędzie się 8 marca 2022 r. w formule online.

Rejestracja: https://www.pgi.gov.pl/3-forum-psh-rejestracja

Dostępność zasobów wodnych jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących jakość życia ludzi oraz warunkujących rozwój gospodarczy na świecie. Ukryte przed wzrokiem człowieka wody podziemne są najczęściej wydobywanym zasobem naturalnym. W Polsce w ponad 70% odpowiadają za zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, pełniąc funkcję państwowej służby hydrogeologicznej, realizuje zadania państwa w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu Instytut prowadzi projekty w zakresie dokumentowania zasobów wód podziemnych, analizy ich użytkowania oraz prognozowania ich dostępności w przyszłości. Te zagadnienia nabierają szczególnego znaczenia wobec zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wody, obchodzonego w tym roku pod hasłem: „Wody podziemne. Uczynić widzialnym niewidoczne”.

PROGRAM FORUM:

10.00‒10.30 OTWARCIE FORUM, WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

10.30‒11.00 Ochrona zasobów wód podziemnych w świetle przepisów ustawy Prawo wodne
Podstawy prawne ochrony wód podziemnych w Polsce i Unii Europejskiej / Ochrona ilościowa i jakościowa wód podziemnych / Jakie są cele środowiskowe dla wód podziemnych i czy są możliwe do osiągnięcia? / Programy działań i ocena ich efektywności.
dr Małgorzata Woźnicka

11.00‒11.30 Ustalanie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych – proste zadanie czy trudne wyzwanie?
Przepisy prawne i procedury obowiązujące przy dokumentowaniu zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych / Czynniki kształtujące zasoby eksploatacyjne ujęć / Metody ustalania zasobów: dawniej i obecnie / Problemy dokumentowania zasobów eksploatacyjnych na wybranych przykładach ujęć komunalnych wód podziemnych.
dr Mirosław Lidzbarski

11.30‒12.00 Optymalizacja poboru wód podziemnych w rejonie deficytowym na przykładzie ujęcia dla Świnoujścia
Zasolenie wód podziemnych na Wyspie Uznam / Przyczyny zasolenia i wpływ na stan zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych / Nowe ustalenia zasobów dyspozycyjnych w dokumentacji z 2015 roku / Przesunięcie eksploatacji do nowego obszaru zasobowego (budowa nowych studni, likwidacja części istniejących).
mgr inż. Zenon Wiśniowski

12.00‒12.15 PRZERWA

12.15‒12.45 Między suszą a powodzią – analiza ekstremalnych stanów wód podziemnych
Typy wahań zwierciadła wód podziemnych w Polsce / Sytuacja hydrogeologiczna w kraju w latach 2000‒2021, serie lat ekstremalnie niskich i ekstremalnie wysokich stanów wód podziemnych / Sezonowość i quasi-cykliczność wahań zwierciadła wód podziemnych oraz ich powiązania z innymi zjawiskami.
mgr Agnieszka Kowalczyk

12-45‒13.15 Scenariusze zmian klimatu
Aktualny stan klimatu / Scenariusze zmian klimatu na świecie / Model zmian klimatu i jego konsekwencje dla Polski / Predykcja podstawowych miar zmian klimatu w Polsce - prognoza do końca XXI w.
dr Aneta Afelt

13.15‒13.45 Prognoza zmian dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych do 2050 roku
Przepływy niskie miesięczne i roczne rzek, jako dane wejściowe do określania dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych zlewni / Wykorzystanie równań regresji przepływów niskich rzek w latach 1951‒2020 w prognozie ich zmian do 2050 roku / Kierunki i zakres prognozowanych zmian do 2050 roku dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych.
dr Piotr Herbich

13.45‒14.00 PRZERWA

14.00‒14.45 DYSKUSJA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z CZATU

14.45‒15.00 PODSUMOWANIE, ZAMKNIĘCIE FORUM

  pdf Program 3 Forum PSH (2.40 MB) (pdf)