Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w maju 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 maja 2022 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz w maju 2022 r. na przeważającym obszarze kraju zwierciadło płytkich wód podziemnych będzie układało się powyżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Jedynie lokalnie, w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego mogą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu SNO.

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%. Jedynie lokalnie stan rezerw zasobów zmiennych może kształtować się poniżej 20%. Świadczą o tym symulacje przeprowadzone dla punktów: II/239/1 (woj. podlaskie); II/949/1 (woj. śląskie).

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w maju 2022 r. według scenariusza B

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w maju 2022 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W maju 2022 r. nie prognozuje się wystąpienia niżówki hydrogeologicznej w skali regionalnej. Zjawisko to może jednak występować lokalnie, głównie na obszarze województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Ponadto, prognozuje się, że stosunkowo często na terenie kraju, głównie w części północno może dochodzić do sytuacji, w której stan wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego będzie układał się w strefie SNO-SNG, czyli powyżej wartości ostrzegawczej, a poniżej średniego stanu niskiego z wielolecia. Jednak takie położenie zwierciadła płytkich wód podziemnych nie powinno powodować problemów w zaopatrzeniu w wodę.

Na obszarach występowania niżówki hydrogeologicznej lokalnie mogą pojawić się trudności w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny. Nie przewiduje się utrudnień w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć eksploatujących głębsze warstwy wodonośne.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w maju 2022 r. według scenariusza B.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w maju 2022 r. według scenariusza B

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.05.2022 - 31.05.2022

https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna/9133-prognoza-sytuacji-hydrogeologicznej-w-strefach-zasilania-i-poboru-wod-podziemnych-1-05-2022-31-05-2022/file.html