Trzęsienie ziemi North of Svalbard

21 maja 2022 r. o godz. 07:01:22.7 UTC, tj. o godz. 09:01:22.7 czasu lokalnego w rejonie sejsmologicznym North of Svalbard zanotowano trzęsienie ziemi, którego magnitudę określono na M5.9. Epicentrum tego zdarzenia zlokalizowano około 1838 km na NW od Murmansk, Rosja (populacja 319 tys. mieszkańców) oraz 723 km na NW od Longyearbyen, Svalbard i Jan Mayen (populacja 2,3 tys. mieszkańców). Źródło wstrząsów według danych European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) stwierdzono na głębokości 2 km.

svalbard tab 1

 Parametry zjawiska sejsmicznego z 21 maja 2022 r., godz. 07:01:22.7 UTC, region: North of Svalbard

svalbard mapa 1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M5.9 (EMSC) z 21.05.2022 r., godz. 07:01:22.7 UTC w regionie sejsmologicznym North of Svalbard (oprac. PSG, dane EMSC, mapa bazowa CIA)

W dniach 21-24 maja 2022 r. miała miejsce seria grzbietowych trzęsień ziemi w regionie na północ od Svalbardu – zarejestrowano 10 zjawisk. Najsilniejsze z nich zaobserwowano 21 maja 2022 r. i osiągnęło magnitudę M5.9. Wszystkie zjawiska były bardzo płytkie z raportowanymi głębokościami około 10 km. Zjawiska te są związane z procesami ryftowymi towarzyszącymi tworzeniu się nowego dna oceanicznego.

svalbard tab 2

Wykaz zjawisk sejsmicznych, które wystąpiły w regionie North of Svalbard w okresie od 21 do 24 maja 2022 r. (oprac. PSG, wg danych EMSC)

svalbard tab 3

Statystyka zjawisk sejsmicznych z lokalizacją epicentrów w regionie sejsmologicznym North of Svalbard zarejestrowanych w okresie od 21 do 24 maja 2022 r. (wg danych EMSC)

Na poniższej mapie przedstawiono lokalizację epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M5.9 (najsilniejsze zjawisko) z 21 maja 2022 r. wraz z lokalizacjami epicentrów pozostałych zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w regionie sejsmologicznym North of Svalbard w okresie od 21 do 24 maja 2022 r. (na podstawie danych EMSC).

 svalbard mapa 2

Mapa prezentująca aktywność sejsmiczną regionu North of Svalbard z lokalizacją epicentrów zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w okresie 21-24 maja 2022 r. (oprac. PSG, dane EMSC, mapa bazowa: CIA)

Trzęsienie ziemi zarejestrowane zostało również w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej. Na poniższym rysunku zaprezentowano zapisy falowe składowych Z, N, E wektora prędkości fal sejsmicznych zarejestrowane na stacjach PG14 (Hołowno, gm. Podedwórze, pow. parczewski) i DZIW (Dziwie, gm. Przedecz, pow. kolski) monitoringu sejsmicznego w laboratoriach geodynamicznych PSG. Odległość stacji PG14 od epicentrum wstrząsów wynosi około 3700 km (33°), natomiast od stacji DZIW około 3600 km (32°). Pierwsze wstąpienia fal sejsmicznych (P) zarejestrowane zostały na stacji PG14 o godz. 07:08:01.0 UTC, tj. po upływie 6 min 38.3 s od momentu zdarzenia, natomiast na stacji DZIW o godz. 07:07:55.7 UTC, tj. po upływie 6 min 33.0 s.

 svalbard sejsmo 1

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M5.9 z epicentrum w regionie North of Svalbard z 21.05.2022 r., godz. 07:01:22.7 (UTC) zarejestrowane przez szerokopasmowe stacje sejsmologiczne PSG zlokalizowane w laboratoriach geodynamicznych w Hołownie (PG14) i w Dziwiu (DZIW). Na wykresie składowej zaznaczono pierwsze wstąpienia fali sejsmicznej P.

Opisywane trzęsienie ziemi odwzorowało się również w zapisie monitoringu składowej pionowej siły ciężkości w laboratorium geodynamicznym stacji PSG w Hołownie. Obraz falowy zjawiska został zarejestrowany grawimetrem pływowym gPhoneX nr 165. Zaprezentowane zostały trzy ścieżki z monitoringu pola grawitacyjnego zarejestrowane w trakcie przejścia przez punkt obserwacji fal sejsmicznych wygenerowanych w źródle trzęsienia ziemi o magnitudzie M5.9. Pierwsza ścieżka (wykres A) pokazuje zmiany przyspieszenia pionowej składowej pola siły ciężkości, druga (wykres B) zmiany składowej pionowej prędkości gruntu, zaś ścieżka trzecia (wykres C) zmiany położenia (amplituda składowej pionowej) drgań podłoża w punkcie obserwacji.

 svalbard sejsmo 2

Fragment zapisu z monitoringu grawimetrycznego pola siły ciężkości na stacji PSG PG14 w Hołownie (gm. Podedwórze, pow. parczewski) zarejestrowany w trakcie przejścia przez punkt obserwacji grawimetrycznych fal sejsmicznych wygenerowanych w ognisku trzęsienia ziemi o magnitudzie M5.9 z 21.05.2022 r.

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski i Kamila Karkowska
Opracowanie: Maja Kowalska, Zakład Kartografii Geologicznej