PIG-PIB uczestniczy w międzynarodowym projekcie CCUS ZEN

W dniach 28-29 września odbyło się w Paryżu spotkanie inauguracyjne projektu CCUS ZEN (Zeroemisyjna sieć ułatwiająca wdrażanie CCUS w klastrach przemysłowych), w którym aktywnie uczestniczy PIG-PIB, jako jeden z partnerów ogólnoeuropejskiego konsorcjum realizującego przez najbliższe 30 miesięcy grant finansowany ze środków programu unijnego „Horizon Europe”. Jest to projekt koordynująco-wspierający (CSA – Coordinated and Support Action) dotyczący opracowania koncepcji rozwoju/integracji infrastruktury CCUS obejmującej istniejące klastry instalacji przemysłowych – emitentów CO2, potencjalne składowiska CO2 oraz drogi transportu dwutlenku węgla (rurociągi, statki), jak również analiz związanych z tym uwarunkowań formalno-prawnych.

Nadrzędnym celem CCUS ZEN jest przyspieszenie wdrożenia CCUS w całej Europie, co zostanie osiągnięte poprzez:

  • Dzielenie się wiedzą i rozpowszechnianie informacji ważnych dla interesariuszy w celu podejmowania świadomych decyzji dotyczących CCUS
  • Opracowanie konkretnych i możliwych do podjęcia działań planów rozwoju łańcuchów wartości CCUS.

Ponieważ stopień rozwoju technologii CCUS w regionie Morza Północnego (MP) jest stosunkowo dojrzały, CCUS ZEN wykorzysta doświadczenia związane z tym rozwojem jako najlepsze praktyki dla rozwoju nowych łańcuchów wartości CCUS w obecnie słabo rozwiniętych pod tym względem regionach Morza Bałtyckiego (MB) i Morza Śródziemnego (MŚ). Chociaż łańcuchy wartości CCUS, tj. cała ścieżka od wychwytywania CO2, poprzez transport, aż do jego ostatecznego składowania lub wykorzystania, mogą być dziś tam realizowane, przemysł nie jest dostatecznie rozwinięty i wiele kwestii musi zostać rozwiązanych, aby osiągnąć wymagane szybkie wdrożenie. Wychodząc od analizy technicznego i nietechnicznego stanu rzeczy w regionach MB i MŚ, CCUS ZEN wybierze co najmniej osiem łańcuchów wartości (cztery w każdym regionie; w tym co najmniej jeden w Polsce) do szczegółowego badania i porównania z udanymi łańcuchami wartości (emitentami CO2 zintegrowanymi z infrastrukturą transportu i składowania dwutlenku węgla) z regionu MP. Jeden łańcuch wartości z każdego analizowanego regionu zostanie następnie wybrany jako najbardziej obiecujący, ze szczegółowym planem dalszego rozwoju. Poprzez działania związane z dzieleniem się wiedzą i transferem najlepszych praktyk z regionu MP, CCUS ZEN zapewni bazę informacyjną dla przyszłych łańcuchów wartości CCUS, w tym rekomendacje polityczne i plan rozwoju łańcucha wartości CCUS, a także łatwo dostępne informacje na temat technologii i źródeł CO2, ogólne ramy techniczne i modele biznesplanów.

Koordynatorem projektu jest SINTEF (Norwegia), a realizujące go międzynarodowe konsorcjum obejmuje 14 jednostek naukowo-badawczych (w tym państwowych służb geologicznych) i firm z Norwegii, Estonii, Belgii, Niemiec, Polski, Finlandii, Danii, Turcji, Francji i Wielkiej Brytanii, skupia podmioty posiadające wiodącą wiedzę na temat wszystkich aspektów łańcuchów wartości CCUS i współpracuje z siecią interesariuszy reprezentujących przemysł, organizacje badawcze, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, klastry, porty i gminy zaangażowane w rozwój i wdrażanie łańcuchów wartości CCUS.

Projekt rozpoczął się inauguracyjnym spotkaniem, które odbyło się w dniach 28-29 września 2022 r. w Paryżu, w formacie hybrydowym. Przedstawiono założenia i plany projektu, sposób finansowania, harmonogram i planowane efekty rzeczowe poszczególnych zadań projektu oraz współzależności pomiędzy tymi zadaniami, na przykładzie istniejących i planowanych łańcuchów wartości CCS.

Na spotkaniu inauguracyjnym PIG-PIB reprezentował dr inż. Adam Wójcicki, który wziął udział w dyskusji na temat prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu na najbliższe miesiące, a także przedstawił pokrótce aktualny status problematyki CCS w Polsce.

  pdf Broszura informacyjna na temat projektu CCUS ZEN przygotowana przez koordynatora (524 KB)