Ekolaury 2022 dla projektu "System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO"

W XXI Edycji Konkursu EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2022 Państwowy Instytut Geologiczny – PIB otrzymał nagrodę w kategorii „Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych”. Jury konkursu doceniło realizację wieloletniego projektu pn. System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO.

statuetka nagrody ekolaury

Statuetka nagrody Ekolaury 2022 dla Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB za realizację projektu "System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO"

Celem Konkursu EKOLAURY 2022 było wyróżnienie podmiotów zaangażowanych w promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej, a także promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz oszczędność zasobów naturalnych. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały w 12 kategoriach.

Wręczenie nagród w konkursie EKOLAURY 2022 odbyło się 29 listopada 2022 r. podczas uroczystej gali w Katowicach. Statuetkę dla Instytutu odebrali: dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat oraz kierownik Centrum Geozagrożeń PIG-PIB dr Tomasz Wojciechowski.

odebranie nagrody Ekolaury 2022

Wręczenie nagrody Ekolaury 2022. Drugi od lewej - dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat, trzeci od lewej - kierownik Centrum Geozagrożeń PIG-PIB dr Tomasz Wojciechowski

Projekt System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO realizowany jest w PIG-PIB od 2006 r. Jego podstawowym celem jest rozpoznanie i udokumentowanie wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na wybranych osuwiskach.

SOPO jest podstawowym elementem strategii redukcji ryzyka osuwiskowego w Polsce oraz stanowi istotne wsparcie dla administracji rządowej, samorządowej i społeczeństwa. Podstawowym efektem projektu jest rozpoznanie i inwentaryzacja osuwisk w skali 1:10 000. W ramach prac inwentaryzacyjnych dokumentuje się lokalizację osuwisk oraz określa stopień ich aktywności. Wszystkie nagłe zdarzenia, awarie i katastrofy są na bieżąco diagnozowane, szacowana jest też skala zagrożenia. Ważnym elementem projektu jest monitorowanie osuwisk zagrażających istotnym obiektom budowlanym i infrastrukturze.

Prowadzony jest szeroki zakres prac o charakterze badawczym, m.in. w celu udoskonalania metod monitorowania, pozyskiwania informacji o rozwoju osuwisk, aktualizowania danych oraz prognozowania zagrożeń osuwiskowych. W ramach projektu prowadzona jest również wielokanałowa, dedykowana edukacja i upowszechnianie wiedzy w formach skierowanych do różnych grup odbiorców w postaci konferencji, szkoleń itp.

Laureaci konkursu Europerspektywy 2022

Wszyscy laureaci konkursu Ekolaury 2022 podczas gali wręczenia nagród w Katowicach

W ubiegłych latach Państwowy Instytut Geologiczny - PIB otrzymał już statuetki Ekolaurów sześciokrotnie.

Zdjęcia: Europerspektywy, Michał Zieliński