PIG-PIB ma trzech nowych doktorów

Z przyjemnością informujemy, że w drugim półroczu 2022 roku trzech pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB uzyskało stopień doktora. Są to: Katarzyna Białecka z Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach, Jakub Bazarnik z Oddziału Karpackiego w Krakowie i Rafał Małek z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej.

Dr inż. Katarzyna Białecka

Katarzyna Białecka uzyskała stopień naukowy doktora nauk o Ziemi i środowisku decyzją Rady Naukowej PIG-PIB z dnia 20 grudnia 2022 roku za pracę pt. ”Studium oddziaływania odwodnienia kopalń odkrywkowych na warunki hydrogeologiczne i zaopatrzenie w wodę w centralnej części synklinorium kielecko-łagowskiego”.

Promotorem doktoratu był dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Recenzentami doktoratu byli prof. dr hab. Ewa Krogulec z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Jan Przybyłek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr hab. inż. Adam Postawa, prof. AGH z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Głównym celem rozprawy doktorskiej było szczegółowe określenie warunków krążenia wód podziemnych w centralnej części synklinorium kielecko-łagowskiego w Górach Świętokrzyskich i prognoza zmian hydrodynamicznych, które mogą powstać w wyniku planowanego odwodnienia eksploatowanych złóż wapieni i dolomitów. Autorka podjęła próbę kompleksowego rozwiązania problematyki wzajemnych interakcji projektowanego odwodnienia wyrobisk górniczych i eksploatowanych ujęć wód podziemnych przy pomocy modelowania matematycznego. Wyniki niniejszej pracy mają ważne znaczenie planistyczne i gospodarcze. Mogą być przydatne do zaplanowania dalszych działań w zakresie możliwości eksploatacji surowców skalnych i racjonalnej gospodarki wodą w tym rejonie.

Katarzyna Białecka w 2004 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność: ochrona wód i geotechnika środowiska. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę w Oddziale Świętokrzyskim Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach, gdzie wykonuje zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej, między innymi: aktualizacja i weryfikacja zasobów informacyjnych Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych BANK HYDRO, aktualizacja hydrodynamiki głównego użytkowego poziomu wodonośnego w rejonach komunalnych ujęć wód podziemnych i kopalń Białego Zagłębia koło Kielc.

Uczestniczy w realizacji zadań monitoringu badawczego jednolitych części wód podziemnych na obszarach zagrożonych silną antropopresją górnictwa w rejonie kopalni siarki „Osiek” oraz kopalń wapieni i dolomitów w rejonie Kielc. Jest także autorem/współautorem ośmiu arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - „pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika”, oraz dwóch arkuszy mapy „pierwszy poziom wodonośny - wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód”. Pełni funkcję redaktora regionalnego Mapy Hydrogeologicznej Polski.

W trakcie swojej pracy w Instytucie uczestniczyła w wykonaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych otworów obserwacyjno-badawczych PIG, dokumentacji hydrogeologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowanym odwodnieniem złóż surowców skalnych w regionie świętokrzyskim, a także dokumentacji ustanawiającej obszary ochronne Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 417 Kielce. W 2008 roku uzyskała uprawnienia geologiczne Ministra Środowiska w kategorii V.

katarzyna biaecka

Dr inż. Katarzyna Białecka podczas prac terenowych

Katarzyna Białecka jest autorem/współautorem artykułów naukowych i abstraktów opublikowanych w czasopismach branżowych: Biuletyn PIG, Przegląd Geologiczny, Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój oraz w materiałach kongresów geologicznych i międzynarodowych konferencji.

Dr inż. Jakub Bazarnik

Uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi i środowisku decyzją Rady Naukowej PIG-PIB z 20 grudnia 2022 r. W rozprawie pt. "Ewolucja tektonotermalna kaledońskiego podłoża półwyspu Mossel, Ny-Friesland, Svalbard" odtworzył historię tektono-metamorficzną skał kompleksu Atomfjella i określił charakter jego granicy z grupą Mosselhalvøya. W tym celu ustalił wiek protolitów skał metamagmowych oraz określił proweniencję skał metaosadowych w celu uzyskania informacji o obszarach alimentacyjnych. Ponadto zrekonstruował warunki P-T-t metamorfizmu skał obu jednostek w celu umiejscowienia w czasie zdarzeń tektonotermalnych. Określił również pochodzenie skał maficznych i ultramaficznych (kompleksu Atomfjella), których genezę wiązano wcześniej z głęboką strefą tektoniczną i możliwą granicą terranów.

Promotorem pracy był prof. dr. hab. inż. Jarosław Majka z Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja), a promotorem pomocniczym dr Magdalena Pańczyk-Nawrocka z PIG-PIB.

jakub bazarnik

Dr inż. Jakub Bazarnik podczas prac terenowych na Spitsbergenie w ramach ekspedycji naukowej CASE 18 w 2015 roku

Wszystkim nowym doktorom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!