Żegnamy Dr Marię Chorowską

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dr Marii Chorowskiej, wieloletniego pracownika Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego we Wrocławiu. Ś.P. Dr Maria Chorowska zmarła 14 kwietnia 2023 r. w wieku 91 lat.

zdjecie 1 maria chorowska


Maria Chorowska w 1950 r. ukończyła liceum ogólnokształcącego w Kaliszu i Jej marzeniem były studia medyczne. Mimo, że zdała egzamin wstępny, to jako osoba pochodząca z rodziny identyfikowanej jako nieprzychylnej ówczesnym władzom Polski nie została przyjęta w poczet studentów. Po wielu staraniach uzyskała zgodę na rozpoczęcie studiów na Wydziale Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki przypadkowej rozmowie z Profesorem Marianem Książkiewiczem, który powiedział „..chciałaś poznać wnętrze Człowieka, poznaj wnętrze Ziemi”, w 1952 r. rozpoczęła studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym w Akademii Górniczo-Hutniczej. I od tego czasu geologia stała się Jej pasją, której była wierna przez całe życie.

Pracując w Państwowym Instytucie Geologicznym przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej – od pracownika inżynieryjno-technicznego przez asystenta naukowo-badawczego i starszego asystenta naukowo-badawczego do adiunkta naukowo-badawczego.

Zasadniczym tematem naukowych badań i pracy badawczej Dr Marii Chorowskiej były konodonty – mikroorganizmy wówczas nie do końca rozpoznane, ale stosowane masowo zwłaszcza w geologii naftowej do stratygraficznego rozpoziomowania skał osadowych. Dr Chorowska zastosowała te mikroskamieniałości do badań stratygraficznych dolnego paleozoiku sudeckiego i to ze znacznym sukcesem.

Przy głazie narzutowym na budowie Wrocławskiego Parku Technologicznego w 2011 r.

Przy głazie narzutowym na budowie Wrocławskiego Parku Technologicznego w 2011 r.

Zorganizowała w Oddziale Dolnośląskim laboratorium wyspecjalizowane w uzyskiwaniu konodontów z próbek skał osadowych przy pomocy metod chemicznych. Wypreparowane konodonty były obiektem Jej badań. Pozwoliły na określenie wieku różnych kompleksów skalnych w Górach Kaczawskich i Bardzkich, czasem zaprzeczających dotychczasowym przekonaniom geologów.

Zajmowała się także zagadnieniami z zakresu geologii złóż kopalin. Prowadziła prace poszukiwawcze w zakresie kwarcytów oraz łupków serycytowych w obrębie pokrywy granitu strzegomskiego współpracując jednocześnie przy opracowaniu dokumentacji złoża kwarcytów w Ołobolu. Realizowała badania w celu określenia możliwości występowania rud arsenu w okolicach Złotego Stoku, a także minerałów ciężkich w utworach kredy i triasu niecki północnosudeckiej. Jest autorką mapy kopalin budowlanych Polski w skali 1:100 000 - arkusz Nysa Zachód.

Uzyskała uprawnienia do sporządzania projektów, programów, badań i dokumentacji geologicznych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin stałych oraz sprawowania geologicznego nadzoru nad prowadzonymi badaniami geologicznymi.

W latach 1969-1982 pełniła funkcję kierownika Pracowni Stratygraficznej w Oddziale Dolnośląskim. W 1975 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Dewon górny okolic Kłodzka w świetle wyników badań konodontowych Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego nadała Jej stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych.

W grudniu 1990 r. przeszła na wcześniejszą emeryturę, ale jeszcze do końca 1992 r. pracując już na pół etatu, prowadziła badania geologiczne. Wiele lat po zakończeniu pracy zawodowej interesowała się zadaniami realizowanymi przez Oddział Dolnośląski PIG-PIB.

Spotkanie Barbórkowe w 2003 roku. Pierwsza z prawej - Śp. Maria Chorowska

Spotkanie Barbórkowe w 2003 roku. Pierwsza z prawej - Śp. Maria Chorowska

W osobie Pani Doktor Marii Chorowskiej żegnamy jedną z postaci, które przyczyniły się do rozwoju geologii regionu Dolnego Śląska i jednocześnie miały duży wpływ na obecny kształt oddziału regionalnego PIG-PIB we Wrocławiu. Dr Maria Chorowska była wybitym geologiem –stratygrafem. Potrafiła żarliwie bronić swych poglądów i dyskutować z adwersarzami. Była dobrą Koleżanką, dobrą szefową dla współpracowników i Dobrym Człowiekiem.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą Żałobną w kaplicy na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bardzkiej 80 we Wrocławiu dnia 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 13.00, po której nastąpi uroczyste odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.