Spotkanie grupy EGS Spatial Information Expert Group (SIEG) w Warszawie

W dniach 26-27 kwietnia 2023 r. w siedzibie PIG-PIB w Warszawie odbyło się spotkanie robocze grupy eksperckiej EuroGeoSurveys (EGS) – Spatial Information Expert Group (SIEG).

 

Główną rolą SIEG jest utrzymanie i rozwój Europejskiej Infrastruktury Danych Geologicznych (European Geological Data Infrastructure - EGDI) oraz udostępnianie za jej pośrednictwem zharmonizowanych danych tematycznych wytwarzanych przez europejskie służby geologiczne. Grupa stanowi swojego rodzaju wspólną platformę do dzielenia się wiedzą specjalistyczną pomiędzy poszczególnymi członkami EGS i omawiania zagadnień naukowych oraz najnowszych technologii, które mogą być wykorzystane do wsparcia procesów decyzyjnych i realizacji celów strategicznych EGS oraz UE.

 

W skład SIEG aktualnie wchodzi 64 członków z 31 krajów europejskich. Liderem grupy jest Dana Čápova z czeskiej służby geologicznej (CGS), a rolę jej zastępców pełnią Jasna Šinigoj (ze słoweńskiej służby geologicznej - GeoZS) oraz Jørgen Tulstrup (z duńskiej służby geologicznej GEUS). Państwowy Instytut Geologiczny - PIB reprezentowany jest w grupie SIEG przez Katarzynę Jóźwik i Urszulę Stępień (z Zakładu Kartografii Geologicznej) oraz Piotra Gałkowskiego (z Zakładu Utrzymania i Rozwoju Systemów Dziedzinowych). W pracy nad zagadnieniami informatycznymi, wymienionych ekspertów wspiera Marcin Słodkowski (również z Zakładu Kartografii Geologicznej).

 

Katarzyna Jóźwik, w imieniu PIG-PIB, wita zgromadzonych gości
Katarzyna Jóźwik, w imieniu PIG-PIB, wita zgromadzonych gości

 

Spotkanie grupy w Warszawie tradycyjnie rozpoczęto od podsumowania najważniejszych osiągnięć SIEG w minionym roku. Wśród nich znalazły się właśnie rozwój Europejskiej Infrastruktury Danych Geologicznych (EGDI) oraz rozpoczęcie prac w projekcie „Serwis Geologiczny dla Europy” (A Geological Service for Europe – GSEU). Omówiono także zagadnienia dotyczące udziału służb geologicznych w projekcie EPOS (System Obserwacji Płyty Europejskiej, ang. European Plate Observing System) oraz w globalnym Konsorcjum Informacji Geologicznej (Geoscience Information Consortium – GIC).

 

Przedmiotem dyskusji podczas spotkania była między innymi kwestia przygotowywanej aktualnie strategii EuroGeoSurveys, w szczególności jej części dotyczącej zasad działania i zarządzania infrastrukturą EGDI oraz ról i odpowiedzialności poszczególnych grup eksperckich EGS za udostępniane za pośrednictwem portalu EGDI dane tematyczne jak również za treści merytoryczne prezentowane na powiązanych stronach internetowych. Zaprezentowano nową odsłonę strony internetowej EGDI, która jest już dostępna w kilku różnych wersjach językowych. Polska wersja jest w trakcie opracowania i zostanie udostępniona w najbliższej przyszłości.

 

Uczestnicy spotkania SIEG w Warszawie
Uczestnicy spotkania SIEG w Warszawie

 

Istotna część obrad dotyczyła aktualnego stanu prac i przyszłych działań prowadzonych w obrębie pakietu roboczego (work package) WP7 EGDI projektu GSEU, gdyż to w ramach tego projektu w przeciągu następnych lat rozwijana będzie infrastruktura EGDI. Zespół ekspertów pracować będzie m.in. nad zagadnieniami takimi jak: skalowalność architektury EGDI, WebGIS, eksport danych, narzędzia wspierające administratorów oraz użytkowników, system wyszukiwania, zarządzanie słownikami oraz baza danych 3D. Odpowiednie rozwiązanie powyższych kwestii, zaprojektowanie i wdrożenie adekwatnych narzędzi pozwoli na przejście od dotychczasowej infrastruktury danych przestrzennych do nowoczesnej infrastruktury wiedzy, której ważną częścią będzie tzw. platforma/baza wiedzy EGDI.

 

W dalszej części spotkania omawiano także propozycje SIEG dotyczące dotychczasowych i przyszłych rozwiązań w zakresie publikacji metadanych opisujących dane powstałe w ramach projektów międzynarodowych i krajowych, oraz dostępu do krajowych katalogów metadanych.

 

Poruszono kwestię relacji pomiędzy EGDI i publikowanymi tam danymi a innymi powstającymi infrastrukturami i systemami związanymi z naukami o Ziemi. Miało to bezpośredni związek z oficjalnym uruchomieniem, w ramach systemu EPOS, Europejskiego Portalu Otwartego i Zintegrowanego Dostępu do Multidyscyplinarnych Danych Naukowych dla Nauk o Ziemi (ang. European Portal for Open and Integrated Access to Multidisciplinary Scientific Data for Solid Earth Sciences - https://www.ics-c.epos-eu.org/), jakie odbyło się w przededniu spotkania SIEG.

 

Tekst: Katarzyna Jóźwik, Marcin Słodkowski, Urszula Stępień