Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w sierpniu 2023 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

Niepewność długookresowej prognozy sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej powoduje, że prognozę zmian położenia zwierciadła wody podziemnej przedstawia się w zależności od wielkości zasilania wód podziemnych według dwóch scenariuszy przy założeniu, że:

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie wyższa od średniej wieloletniej i temperatury powietrza będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz A, korzystny dla gospodarki wodnej;

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie niższa od średniej wieloletniej i/lub temperatury powietrza nie będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz B, niekorzystny dla gospodarki wodnej.

Prognozę zmian zasobów i zagrożeń wód podziemnych przedstawia się wyłącznie dla scenariusza B.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz, zgodnie ze scenariuszem B, w sierpniu 2023 r. w obrębie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubuskiego, i podlaskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Lokalnie takie obniżenia zwierciadła mogą mieć miejsce również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

W nadchodzącym miesiącu stan rezerw zasobów zmiennych na przeważającym obszarze kraju kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie (wskaźnik Rz większy niż 1).

W północnej i centralnej części Polski stan rezerw na znacznych obszarach może być niższy, a nawet obniżyć się do zera. W szczególności brak zasobów, w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych, może mieć miejsce we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, północno-zachodniej części województwa pomorskiego, wschodniej części województwa wielkopolskiego oraz lokalnie w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubuskim i łódzkim.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w sierpniu 2023 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) 

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w sierpniu 2023 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

Prognozę zagrożenia wód podziemnych opracowano dla scenariusza B - mniej korzystnego dla gospodarki wodnej. 

W sierpniu 2023 r. prognozuje się możliwość występowania niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego kujawsko-pomorskiego oraz w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, w południowej części województwa lubuskiego i na względnie niewielkim obszarze w zachodniej części województwa podlaskiego. 

Na pozostałym obszarze kraju przewiduje się, że zjawisko to będzie miało charakter wyłącznie lokalny. W szczególności w najbliższych tygodniach lokalne niżówki hydrogeologiczne mogą wystąpić m.in. w obrębie województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

prognoza psh3.1

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2023 r. według scenariusza B

W związku z prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną Państwowa Służba Hydrogeologiczna wydała Ostrzeżenie nr 6/2023, zgodnie z którym w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim utrzymuje się stan zagrożenia hydrogeologicznego, a ponadto zostaje on wprowadzony dla województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubuskiego i niewielkiego obszaru w zachodniej części województwa podlaskiego.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.08.2023 - 31.08.2023

grafika ilustracyjna 


Prognoza i Ostrzeżenie nr 6/2023 publikowane są na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem: www.pgi.gov.pl/psh/psh- 2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Aktualizacja prognozy planowana jest na koniec sierpnia 2023 r.