Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych we wrześniu 2023 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 30 września 2023 r.

Niepewność długookresowej prognozy sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej powoduje, że prognozę zmian położenia zwierciadła wody podziemnej przedstawia się w zależności od wielkości zasilania wód podziemnych według dwóch scenariuszy przy założeniu, że:

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie wyższa od średniej wieloletniej i temperatury powietrza będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz A, korzystny dla gospodarki wodnej;

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie niższa od średniej wieloletniej i/lub temperatury powietrza nie będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz B, niekorzystny dla gospodarki wodnej.

Prognozę zmian zasobów i zagrożeń wód podziemnych przedstawia się wyłącznie dla scenariusza B.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

We wrześniu 2023 r. w obrębie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubuskiego i dolnośląskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Lokalnie takie obniżenia zwierciadła mogą mieć miejsce również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że we wrześniu 2023 r. stan rezerw zasobów zmiennych na przeważającym obszarze kraju kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie (wskaźnik Rz większy niż 1).

W północnej i centralnej części Polski stan rezerw na znacznych obszarach może być niższy, a nawet obniżyć się do zera. W szczególności brak zasobów, w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych, może mieć miejsce w zachodniej i południowej części województwa zachodniopomorskiego, północnej części województwa pomorskiego, wschodniej części województwa wielkopolskiego, północnej i zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, północno-wschodniej części województwa mazowieckiego oraz lokalnie w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim i łódzkim. 

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na wrzesień 2023 r. według scenariusza B

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych we wrześniu 2023 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

Prognozę zagrożenia wód podziemnych opracowano dla scenariusza B - mniej korzystnego dla gospodarki wodnej. 

Według tego wariantu we wrześniu 2023 r. prognozuje się możliwość występowania niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego kujawsko-pomorskiego oraz w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, centralno-zachodniej części województwa podlaskiego, północno-zachodniej i południowej części województwa lubuskiego i na niewielkim obszarze województwa dolnośląskiego.

Na pozostałym obszarze kraju przewiduje się, że zjawisko to będzie miało charakter wyłącznie lokalny.

W szczególności w najbliższych tygodniach lokalne niżówki hydrogeologiczne mogą wystąpić m.in. w obrębie województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W związku z aktualną i prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną państwowa służba hydrogeologiczna wydała ostrzeżenie nr 7/2023, zgodnie z którym w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubuskim, podlaskim utrzymuje się stan zagrożenia hydrogeologicznego, a ponadto zostaje on wprowadzony dla województwa dolnośląskiego.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej we wrześniu 2023 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej we wrześniu 2023 r. według scenariusza B

W związku z prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną Państwowa Służba Hydrogeologiczna wydała ostrzeżenie nr 7/2023, Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Ponadto, wprowadza się stan zagrożenia dla województwa dolnośląskiego.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.09.2023 - 30.09.2023

grafika ilustracyjna


Prognoza i ostrzeżenie nr 7/2023 publikowane są na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Aktualizacja prognozy planowana jest na koniec października 2023 r.