PIG-PIB ma czterech nowych doktorów!

Z przyjemnością informujemy, że czterech kolejnych pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB uzyskało stopień doktora. Są to: dr Katarzyna Derkowska z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej, dr Patrycja Dworczak z Zakładu Geologii Regionalnej oraz dr Katarzyna Szadkowska i dr Karol Zawistowski z Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu.

 Dr Katarzyna Derkowska

zdjęcie ilustracyjne

Dr Katarzyna Derkowska

Katarzyna Derkowska uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Charakterystyka fazowa i chemiczna żużli hutniczych ze Starego Zagłębia Miedziowego oraz ich wpływ na środowisko”, która ujęta była w cykl czterech publikacji naukowych. Głównym celem pracy było stworzenie metodycznych podstaw do petrologicznych rekonstrukcji termicznych w oparciu o żużle hutnicze (artykuł 1), rozpoznanie historycznych warunków wytopu metalu (artykuł 2), a także rozpoznanie mobilności pierwiastków i ocena stanu zanieczyszczenia (artykuły 3 i 4) dawnego rejonu górniczo-hutniczego w Starym Zagłębiu Miedziowym (synklinorium północnosudeckie) w Polsce.

Stopień doktora nadany został w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku decyzją Rady Dyscyplin Naukowych Nauki o Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna na podstawie uchwały z dnia 15 grudnia 2023 r. Promotorem rozprawy był dr hab. Jakub Kierczak, prof. UWr, a promotorem pomocniczym dr hab. Anna Potysz, prof. UWr.

Katarzyna Derkowska w 2017 r. ukończyła studia geologiczne w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego  specjalizując się w mineralogii i petrologii stosowanej. Podczas studiów doktoranckich realizowała dwa granty badawcze przyznane z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant) i Narodowego Centrum Nauki (Preludium), opublikowała sześć artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, wzięła udział w 14 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz trzech międzynarodowych projektach, biorąc udział w spotkaniach w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szkocji i na Cyprze.

Od 2020 roku jest pracownikiem Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej Państwowego Instytutu Naukowego – Państwowego Instytutu Badawczego, gdzie zajmuje się surowcami krytycznymi i kontynuuje prace nad badaniami geochemicznymi i izotopowymi (Pb, Cu, Fe) polskich złóż polimetalicznych.

Artykuły: 

  1. https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.105142
  2. https://doi.org/10.3390/min11090926
  3. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2023.105670
  4. Derkowska K., Pietranik A., Kierczak J., Derkowski P., Ettler V., Mihaljevič M., Lead isotopic composition of the oxidized Cu ores, slags and soils from the Old Copper Basin, Poland and its implications for metal-provenance and environmental research, Geochemistry (w chwili przygotowania notatki praca jeszcze nieopublikowana)

Dr Patrycja Dworczak

zdjęcie ilustracyjne

Dr Patrycja Dworczak

Patrycja Dworczak uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku decyzją Rady Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2023 r. Promotorami pracy doktorskiej pt. „Ekologia i tafonomia heterokorali z famenu z Jebel Bou Ifarherioun” byli prof. dr hab. Błażej Berkowski oraz dr hab. Michał Jakubowicz.

Rozprawa doktorska dotyczyła szczegółowych badań paleoekologicznych i tafonomicznych szkieletów słabo poznanej, paleozoicznej grupy koralowców Heterocorallia. Pionierskie analizy geochemiczne heterokorali przeprowadzone w międzynarodowym zespole badawczym dowiodły, że mechanizmy frakcjonowania izotopów są kolejnym dowodem na pokrewieństwo Heterocorallia z Octocorallia. Natomiast ograniczona zmienność wartości izotopów stabilnych tlenu i węgla odzwierciedla głębokomorskie środowisko życia badanych koralowców. Analizowane proksymalne części kolonii heterokorali, w których znajdowały się szkielety epibiontów wykazały po raz pierwszy interakcje syn vivo pomiędzy Heterocorallia a innymi organizmami morskimi. Przeprowadzone analizy po raz pierwszy udokumentowały zdolność heterokorali do częściowej retrakcji ciała miękkiego, jak robią to współczesne Octocorallia. Badaniom poddano również niewielkie bioerozje (drążenia pąkli) znajdujące się w szkieletach heterokorali. Wizualizacje 3D bioerozji wykazały, że pąkle osiadały na szkieletach heterokorali, gdy koralowce były martwe i pozbawione ciała miękkiego, a ich fragmenty leżały swobodnie na dnie morza.

W 2016 r. Patrycja Dworczak ukończyła studia magisterskie na kierunku geologia w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była laureatką 13. edycji konkursu Preludium ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki i została kierownikiem grantu pt. „Rekonstrukcja paleośrodowiska górnodewońskiej platformy węglanowej Tafilalt na obszarze Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas,Maroko)”.

Jest autorką 5 publikacji naukowych, a wyniki swoich badań przedstawiała na licznych konferencjach na szczeblu międzynarodowym.

Od 2021 r. jest pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Prac PIG-PIB oraz kierownikiem 3 projektów ministerialnych.

Dr Katarzyna Szadkowska

szadkowska

Dr Katarzyna Szadkowska

Katarzyna Szadkowska uzyskała stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, nadany uchwałą Rady Dyscyplin Naukowych Nauki o Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z dnia 19 stycznia 2024 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zróżnicowanie petrograficzne, proweniencja i procesy degradacji piaskowców z wybranych detali architektonicznych Dolnego Śląska”.

Głównym celem rozprawy doktorskiej było określenie możliwej proweniencji surowca skalnego, zastosowanego jako materiał budowlany i rzeźbiarski w szeregu obiektów zabytkowych (XIII-XIX w.) z historycznego obszaru Dolnego Śląska, a także stwierdzenie, jaki wpływ na procesy deterioracji kamienia w zabytkach mogą mieć czynniki środowiskowe, ze szczególnym uwzględnieniem procesów metabolicznych bakterii.

Promotorem pracy był dr hab. Jacek Szczepański, prof. UWr, a promotorem pomocniczym dr Wojciech Bartz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Katarzyna Szadkowska w 2017 r. ukończyła studia magisterskie w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Geologia, specjalność Petrologia i mineralogia stosowana, otrzymując nagrodę dla najlepszej absolwentki. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła studia doktoranckie na macierzystej uczelni oraz zaczęła pracę w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu.

Od 2022 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej Oddziału Dolnośląskiego. Kieruje także zadaniami psg poświęconymi ochronie georóżnorodności: obecnie w ramach projektu „Ochrona georóżnorodności, geoedukacja i geoturystyka” (2023-2025), poprzednio „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności (2019-2022).

Realizacja zadania zakończonego w 2022 r. została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii w kategorii Edukacja ekologiczna.

Jest autorką i współautorką artykułów naukowych i abstraktów konferencyjnych, laureatką Nagrody im. Prof. Ryszarda Kryzy dla młodych badaczy, przyznawanej przez zarząd Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, laureatką grantu celowego European Geosciences Union dla młodych naukowców. W 2022 roku uzyskała uprawienia geologiczne kategorii XIII.

Dr Karol Zawistowski

zdjęcie ilustracyjne

Dr Karol Zawistowski

Karol Zawistowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, nadany uchwałą Rady Dyscyplin Naukowych Nauki o Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z dnia 15 grudnia 2023 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ eksploatacji rud miedzi w LGOM na warunki pracy wybranych ujęć wód podziemnych („Sobin-Jędrzychów” i „Osiek”)”.

Promotorem pracy był prof. dr hab. Stanisław Staśko z Uniwersytetu Wrocławskiego. Recenzentami doktoratu byli prof. dr hab. prof. Jerzy Małecki z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Andrzej Witkowski z Uniwersytetu Śląskiego.

Kluczowym elementem rozprawy było szczegółowe rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i hydrodynamicznych, budowy strukturalnej oraz wykształcenia litologicznego warstw wodonośnych rejonu badanych ujęć, a w konsekwencji konstrukcja modeli matematycznych. Umożliwiło to określenie systemu krążenia wód podziemnych, składników bilansu wodnego oraz ocenę wpływu odwadniania kopalnianego na wody podziemne eksploatowane przez te ujęcia. Praca poszerzyła również wiedzę o hydrogeologii regionalnej Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

Karol Zawistowski w 2005 roku ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Geologia, specjalność Hydrogeologia. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu.

W czasie swojej pracy zawodowej zajmował się realizacją zadań z zakresu hydrogeologii regionalnej, kartografii hydrogeologicznej, dokumentowania zasobów wód podziemnych, w tym modelowania numerycznego i pomiarów hydrometrycznych. Uczestniczył także w wykonaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych otworów obserwacyjno-badawczych PIG-PIB, a także w pracach dotyczących ekosystemów zależnych od wód podziemnych na obszarach NATURA 2000. Brał również udział w międzynarodowych projektach związanych z energią geotermalną.

Aktualnie realizuje zadania monitoringu badawczego jednolitych części wód podziemnych na obszarach zagrożonych silną antropopresją górnictwa w rejonie kopalń KGHM PM S.A. i KWB Turów.

Jest współautorem licznych opracowań hydrogeologicznych, w tym kilkunastu arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 oraz kilku publikacji o charakterze popularno-naukowym i naukowym. Należy do międzynarodowych eksperckich grup roboczych w zakresie wód granicznych.

W latach 2018-2019 był zastępcą dyrektora Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu, a od 2019 r. pełni funkcję dyrektora tego Oddziału.

 

Nowym doktorom serdeczne gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz kolejnych sukcesów naukowych!