Profesor Tadeusz Peryt został nowym redaktorem naczelnym czasopisma Geological Quarterly

"Geological Quarterly" ma nowego redaktora naczelnego. Decyzją dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB został nim prof. dr hab. Tadeusz Peryt. 

Prof. dr hab. Tadeusz Peryt jest pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego od 1974 roku. Tytuł od prezydenta otrzymał w 1992 roku; od tego czasu jest zatrudniony w Instytucie na stanowisku profesora.

Tematyka prowadzonych przez niego badań obejmuje sedymentację i diagenezę utworów węglanowych i ewaporatowych, a także stratygrafię i paleogeografię osadów cechsztynu i miocenu. Badania utworów miocenu prowadzi także na obszarze Ukrainy.

Jest autorem lub współautorem 111 publikacji naukowych znajdujących się na liście Web of Science (na liście Scopus – 171), a także redaktorem (lub współredaktorem) naukowym kilkunastu monografii, w tym pięciu opublikowanych przez oficyny międzynarodowe (w tym "Coated Grains", 1983, Spinger i "The Permian of Northern Pangea", 1993, Springer).

W latach 1991-2000 był redaktorem naczelnym "Przeglądu Geologicznego", a w latach 2012-2018 i 2019-2023 – "Geological Quarterly". Obecnie jest członkiem komitetów redakcyjnych czterech czasopism znajdujących się na liście JCR, a także sześciu innych, do tej listy aspirujących.

Profesor jest promotorem 9 obronionych prac doktorskich. Był uczestnikiem przeszło stu międzynarodowych kongresów, sympozjów i konferencji naukowych oraz organizatorem bądź współorganizatorem 10 sympozjów międzynarodowych i 12 krajowych, a także 35 specjalnych sesji podczas międzynarodowych kongresów i sympozjów.

Obecnie jest m.in. prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego i wiceprezydentem Międzynarodowej Asocjacji Biopetrologicznej, a także członkiem Rady Międzynarodowego Towarzystwa Paleogeografii. Jest członkiem zagranicznym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, a także członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Jest też przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN. Był członkiem Rady Naukowej PIG w latach 1989-2008 i 2011-2021.

W latach 1998-2000 był dyrektorem ds. badań geologicznych, w 2001 roku - zastępcą dyrektora PIG, a w latach 2006-2008 – dyrektorem PIG. W latach 2019-2021 Profesor był sekretarzem naukowym i przewodniczącym komitetu ds. ewaluacji PIG-PIB.

profesor tadeusz peryt

Prof. dr hab. Tadeusz Peryt we Lwowie, z Ignacym Łukasiewiczem (zdjęcie z 2021 r., cztery miesiące przed wojną)

"Geological Quarterly" jest flagowym anglojęzycznym czasopismem Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, ukazującym się od 1957 roku. Wydawnictwo jest obecnie wiodącym czasopismem nauk o Ziemi w Polsce. Pełni również rolę międzynarodowego forum wymiany informacji i idei na ważne tematy geologiczne w skali Polski, Europy i świata. Na jego łamach omawiane są wszystkie aspekty nauk o Ziemi i nauk pokrewnych, a także uniwersalne tematy regionalne.

Zobacz: strona internetowa "Geological Quarterly"

Od 2003 roku kwartalnik jest uwzględniony w bazie danych Science Citation Index Expanded, włącznie z Web of Science, Research Alert, Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences, American Geological Institute/Bibliography and Index of Geology, Elsevier/GeoAbstracts, Geobase oraz BIOSIS UK/Zoological Records, a jego IF od kilku lat przekracza 1.

Wydawcą "Geological Quarterly" jest Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.