Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w kwietniu, maju i czerwcu 2024 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 30 czerwca 2024 r.

Niepewność długookresowej prognozy sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej powoduje, że prognozę zmian położenia zwierciadła wody podziemnej przedstawia się w zależności od wielkości zasilania wód podziemnych według dwóch scenariuszy przy założeniu, że:

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie wyższa od średniej wieloletniej i temperatury powietrza będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz A, korzystny dla gospodarki wodnej,

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie niższa od średniej wieloletniej i/lub temperatury powietrza nie będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz B, niekorzystny dla gospodarki wodnej.

Prognozę zmian zasobów i zagrożeń wód podziemnych przedstawia się wyłącznie dla scenariusza B.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

W kwietniu 2024 r. zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) jedynie lokalnie.

W kolejnych dwóch miesiącach, w sytuacji deficytu opadów atmosferycznych lokalnie występujące niskie stany wód podziemnych, w szczególności w obrębie województw: zachodniopomorskiego oraz śląskiego i małopolskiego, mogą rozwijać się i zmieniać charakter rozprzestrzenienia z lokalnego na regionalny.

grafika ilustracyjna

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzących miesiącach stan rezerw zasobów zmiennych na obszarze kraju generalnie kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie (wskaźnik Rz większy niż 1).

Tym niemniej, sporadycznie, lokalnie stan rezerw może być niższy, a w maju i czerwcu, w szczególnych sytuacjach, obniżyć się do zera. Przewiduje się, że brak zasobów zmiennych, w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych, może mieć miejsce na niewielkim obszarze w obrębie województwa pomorskiego.

grafika ilustracyjna

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych na kwiecień 2024 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

grafika ilustracyjna

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych na maj 2024 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

grafika ilustracyjna

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych na czerwiec 2024 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

Nie prognozuje się wystąpienia zagrożenia hydrogeologicznego związanego z niżówką hydrogeologiczną w kwietniu 2024 r.

Obniżenie zwierciadła płytkich wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) będzie występować jedynie lokalnie na terenie kraju. Jak wskazuje prognoza w szczególności do takiej sytuacji może dochodzić w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i łódzkiego.

Zgodnie z wariantem B prognozy, w maju i czerwcu 2024 r., zjawisko niżówki hydrogeologicznej może rozwinąć się na niewielkich obszarach w województwach: zachodniopomorskim (we wschodniej części województwa), śląskim (w południowowschodniej części województwa) i małopolskim (w zachodniej i południowej części województwa).

Ponadto spodziewane są lokalne obniżenia zwierciadła płytkich wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) w różnych częściach kraju, w tym głownie w województwie pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim.

Czas aktualizacji prognozy będzie dostosowany do wyników bieżącej analizy sytuacji hydrogeologicznej w kraju.

Niniejsza prognoza publikowana jest na stronie internetowej państwowej służby geologicznej pod adresem: http://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacjahydrogeologiczna.html.

grafika ilustracyjna

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w kwietniu 2024 r. według scenariusza B

grafika ilustracyjna

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w maju 2024 r. według scenariusza B

grafika ilustracyjna

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w czerwcu 2024 r. według scenariusza B

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.04.2024 - 30.04.2024

grafika ilustracyjna