Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w marcu 2024 r.

Państwowa służba geologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 31 marca 2024 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym (ppw) o zwierciadle swobodnym

W marcu 2024 r. w ponad połowie punktów obserwacyjnych (ponad 54% - spadek o około 42% w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca) odnotowano wyższe położenie zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym w stosunku do stanu z lutego 2024 r.

Wzrosty średniego poziomu wód podziemnych najczęściej mieściły się w przedziałach od 0 do 0,1 m (24% punktów obserwacyjnych), od 0,1 do 0,25 m (22% punktów obserwacyjnych) oraz od 0,25 do 0,5 m (6% punktów obserwacyjnych).

Niższy poziom wód podziemnych w pierwszym poziom wodonośnym (ppw) w stosunku do średniego stanu z poprzedniego miesiąca odnotowany został w przypadku około 41% poddanych analizie punktów obserwacyjnych (tj. o około 38% więcej w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca). Sytuacja taka występowała na obszarze całego kraju. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych mieściły się najczęściej w przedziałach od 0 do 0,1 m (około 15% punktów obserwacyjnych), od 0,1 do 0,25 m (około 15% punktów obserwacyjnych) oraz od 0,25 do 0,5 m (8% punktów obserwacyjnych).

W przypadku ponad 4% punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w lutym 2024 r.

grafika ilustracyjna

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w marcu 2024 r.

Analiza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 196 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, ujmujących pierwszy poziom wodonośny (ppw).

Zmiany zasobów wód podziemnych

W marcu 2024 r. we wszystkich analizowanych punktach obserwacyjnych (100%) średni poziom wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym wskazywał na brak zagrożenia stanu rezerw zasobów w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

Oznacza to, że wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na obszarze całego kraju utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

grafika ilustracyjna

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w marcu 2024 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Analiza stanu rezerw zmiennych zasobów wód podziemnych została wykonana na podstawie wyników pomiarów położenia swobodnego zwierciadła wody w 163 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

Wykonane w marcu 2024 r. pomiary głębokości położenia swobodnego zwierciadła wody wykazały, że w przypadku 155 punktów obserwacyjnych, co stanowi ponad 93% wszystkich analizowanych punktów (wzrost o około 4% w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca), zwierciadło to znajdowało się powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości (SNG).

Stan wód podziemnych niższy od stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), oznaczający występowanie niżówki hydrogeologicznej utrzymywał się w tym czasie tylko w 2 punktach obserwacyjnych, co stanowi około 1,0 % wszystkich uwzględnionych w analizie punktów obserwacyjnych (spadek o 2% w odniesieniu do lutego 2024 r.).

Obecnie zjawisko niżówki hydrogeologicznej występuje jedynie lokalnie w północno-zachodniej części kraju i nie stanowi regionalnego stanu zagrożenia hydrogeologicznego.

W 9 punktach obserwacyjnych (ponad 5%) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w marcu utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może pojawić się niżówka hydrogeologiczna.

grafika ilustracyjna

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w marcu 2024 r.

Analiza stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną na obszarze kraju została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 166 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych ujmujących pierwszy poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym.
 

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r.

grafika ilustracyjna