Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2024 r.

Państwowa służba geologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Zgodnie ze scenariuszem B* według przeprowadzonych analiz w czerwcu 2024 r. zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) jedynie lokalnie. W kolejnych dwóch miesiącach, w sytuacji deficytu opadów atmosferycznych, niskie stany wód podziemnych mogą być obserwowane na większych obszarach Polski i zmieniać charakter rozprzestrzenienia z lokalnego na regionalny.

W lipcu taka sytuacja może wystąpić głównie w południowej, a w sierpniu w południowej i centralnej części kraju, w szczególności w obrębie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Zjawisko to o charterze lokalnym może również być odnotowane w województwie zachodniopomorskim i podlaskim.

grafika ilustracyjna

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

W nadchodzących miesiącach stan rezerw zasobów zmiennych na przeważającym obszarze kraju kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie (wskaźnik Rz większy niż 1).

W czerwcu brak rezerw zasobów w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych, jeśli w ogóle wystąpi, będzie miał charakter jedynie lokalny. W szczególności wyniki prognozy dla punktu II/1139/1, wskazują, że w peryferyjnej, południowo-zachodniej części województwa lubuskiego może wystąpić brak rezerw.

W lipcu sytuacja stanie się mniej korzystna i w niektórych rejonach kraju, w szczególności w południowej części województw: dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego, stan rezerw regionalnie może obniżyć się do zera.

W sierpniu spadek rezerw będzie postępował i poza wymienionymi obszarami, do braku zasobów zmiennych w skali lokalnej może dochodzić także w innych województwach, głównie w południowej części Polski.

grafika ilustracyjna

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych na czerwiec 2024 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

grafika ilustracyjna

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych na lipiec 2024 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

grafika ilustracyjna

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych na sierpień 2024 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

grafika ilustracyjna

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w czerwcu 2024 r. według scenariusza B

grafika ilustracyjna

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w lipcu 2024 r. według scenariusza B

grafika ilustracyjna

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2024 r. według scenariusza B

W czerwcu 2024 r. nie prognozuje się wystąpienia niżówki hydrogeologicznej o skali regionalnej, a obniżenie zwierciadła płytkich wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) może występować jedynie lokalnie. W szczególności do takiej sytuacji może dochodzić w obrębie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Zgodnie z wariantem B* prognozy, w lipcu 2024 r. zjawisko niżówki hydrogeologicznej może rozwinąć się głównie w południowej i południowo-zachodniej części kraju, w województwach: dolnośląskim (południowa i południowo-zachodnia część województwa), małopolskim (południowa część województwa) i śląskim (południowo-wschodnia część województwa).

Na niewielkich obszarach zjawisko może być również obserwowane w województwie lubuskim, łódzkim i świętokrzyskim.

W sierpniu 2024 r. w przypadku kontynuacji niekorzystnej sytuacji meteorologicznej zjawisko niżówki hydrogeologicznej może zwiększyć swój zasięg i rozwinąć się również w centralnej części kraju w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim oraz na niewielkim obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Ponadto w lipcu i sierpniu na obszarach innych niż wyszczególnione wyżej prognozowane są lokalne obniżenia zwierciadła płytkich wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Tego typu obniżenia spodziewane są głównie w województwie zachodniopomorskim (lipiec i sierpień) i podlaskim (sierpień).

Prognozuje się wystąpienie zagrożenia hydrogeologicznego związanego z niżówką hydrogeologiczną w lipcu i sierpniu 2024 r. w centralnej i południowej części kraju.

Czas aktualizacji prognozy będzie dostosowany do wyników bieżącej analizy sytuacji hydrogeologicznej w kraju.

Niniejsza prognoza publikowana jest na stronie internetowej państwowej służby geologicznej pod adresem: http://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacjahydrogeologiczna.html

grafika ilustracyjna

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.06.2024 - 31.08.2024 

*Niepewność długookresowej prognozy sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej powoduje, że prognozę zmian położenia zwierciadła wody podziemnej przedstawia się w zależności od wielkości zasilania wód podziemnych według dwóch scenariuszy przy założeniu, że:

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie wyższa od średniej wieloletniej i temperatury powietrza będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz A, korzystny dla gospodarki wodnej,
  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie niższa od średniej wieloletniej i/lub temperatury powietrza nie będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz B, niekorzystny dla gospodarki wodnej.

Prognozę zmian zasobów i zagrożeń wód podziemnych przedstawia się wyłącznie dla scenariusza B.