PIG-PIB na konferencji geotechnicznej w Barcelonie

W dniach 17-21 czerwca 2024 r. przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB wzięli udział w 7th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization w Barcelonie. Wydarzenie ma charakter cykliczny, a jego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń między ekspertami i praktykami z dziedziny geotechniki, ze szczególnym naciskiem na badania gruntu in situ.

Przedstawiciele PIG-PIB aktywnie uczestniczyli w sesjach, warsztatach i szkoleniach. Jeden z przedstawicieli PIG-PIB wziął udział w kursie dotyczącym badań in situ z wykorzystaniem dylatometru płaskiego (DMT) oraz pomiarów fali s z użyciem sondy sejsmicznej (SDMT), prowadzonym przez Diego Marchetti, konstruktora i koordynatora produkcji urządzeń badawczo-pomiarowych. Szkolenie poruszało zagadnienia związane z budową sprzętu oraz prawidłowym przygotowaniem dylatometru do badania. Nie zabrakło również informacji na temat praktycznych rozwiązań indywidualnych problemów pojawiąjących się w terenie podczas badań.

mężczyzna przemawia na tle ekranu z prezentacją

Szkolenie prowadzone przez Diego Marchetti

Sesje wykładowe podzielono na: referaty plenarne i sesje równoległe. Wśród przedstawicieli PIG-PIB biorących udział w konferencji największym zainteresowaniem cieszyły się bloki dotyczące badań in situ (w szczególności CPTU i DMT), badań na morzu, badań geofizycznych oraz wykorzystania uczenia maszynowego w modelowaniu geotechnicznym.

sala z uczestnikami wydarzenia

Sesje wykładowe na konferencji ISC'7

Interesujący był cykl wykładów poświęcony sondowaniom dynamicznym z możliwością rejestracji siły udaru. Na szczególną uwagę zasługiwały doświadczenia zaprezentowane przez badawczy z Azji oraz ośrodków badawczych z Francji.

W związku z dynamicznym rozwojem sektora energetyki wiatrowej dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje dotyczące rozpoznania podłoża dna morskiego na potrzeby posadowienia morskich farm wiatrowych. Swoje doświadczenia zaprezentowali geotechnicy i geolodzy z firmy Fugro.

Podczas konferencji odbyły się także panele tematyczne, dotykające problemów geofizyki w geologii inżynierskiej oraz geotechnice. Dyskutowano nad zaawansowanymi metodami sejsmicznymi, elektromagnetycznymi oraz badającymi oporności ośrodka gruntowego. Przedstawiono szereg badań geofizycznych in situ, pozwalających na szybkie i dokładne określenie właściwości geotechnicznych gruntu.

Prelegenci przedstawiali także wyniki swoich badań z zakresu tomografii mionowej – stosunkowo nowej metody geofizycznej. Jest to technika obrazowania wykorzystująca miony, naturalnie występujące cząstki promieniowania kosmicznego, do tworzenia trójwymiarowych obrazów wnętrza obiektów, takich jak góry, wulkany czy budynki. Metoda ta pozwala na wykrywanie gęstych struktur i pustek wewnątrz badanych obiektów, oferując unikalne możliwości w geologii.

czworo pracowników instytutu pozuje do zdjęcia na schodach prowadzących do budynku

Przedstawiciele Zakładu Geologii Inżynierskiej przed budynkiem Uniwersytetu Technologicznego Katalonii

Na konferencji przedstawione zostały między innymi zagadnienia związane z geotermią płytką. Skupiały się one głównie na problemie określenia przewodności termicznej gruntu w miejscach układania kabli energetycznych w ziemi lub na dnie morza. Zaprezentowano też działanie urządzenia wyliczającego przewodność termiczną na podstawie korelacji z innymi parametrami fizycznymi gruntów.

Omówione na sesji zagadnienia bezpośrednio dotyczą procesów budowy elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Przedstawione rozwiązania w przyszłości mogą okazać się bardzo przydatne podczas rozwoju infrastruktury pod inwestycje OZE.

Stosunkowo nowym trendem, który ma coraz większe zastosowanie w geotechnice, jest wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W trakcie konferencji zaprezentowano algorytmy stosowane w uczeniu maszynowym. Na przykładzie danych otworowych i badań CPTU przedstawiono sposoby pracy na dużych zbiorach danych, łączeniu ich ze sobą, by w efekcie końcowym za pomocą sztucznej inteligencji stworzyć modele geotechniczne.

Tekst: Aneta Horbowicz, Adam Roguski, Przemysław Sobótka, Kajetan Wczelik

logo sfinansowano nfosigw budzet logo

Udział w konferencji ISC’7 2024 został dofinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach zadania państwowej służby geologicznej „Wsparcie działań Ministra Klimatu i Środowiska w związku z poszukiwaniem lokalizacji Nowego Składowiska Powierzchniowego Odpadów Promieniotwórczych (NSPOP) w zakresie badań geologiczno-inżynierskich w roku 2024” oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadań państwowej służby geologicznej „Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) oraz Właściwości Fizycznych i Mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 (zadanie ciągłe)”, „Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej Polski (MPGN) w skali 1:50 000. Etap I - zadanie ciągłe”, „Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego. Część druga: morskie farmy wiatrowe wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy”.

Więcej informacji o zadaniach państwowej służby geologicznej znajduje się na stronach:

bdgi logo

mkip50k logo

mpgn

cbgs logo