Gaz z łupków - o wynikach terenowych prac badawczych

gaz lupkowy srodowisko1Na konferencji „Gaz z łupków: bezpieczeństwo i odpowiedzialność – wyniki projektu badawczego" przedstawiono rezultaty kompleksowych badań środowiskowych prowadzonych w rejonie 7 odwiertów za gazem z łupków w województwach pomorskim i lubelskim. Badania terenowe miały określić rzeczywiste oddziaływanie prac poszukiwawczych na ludzi i środowisko.

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, na zlecenie Ministra Środowiska, zrealizowała projekt związany z uwarunkowaniami środowiskowymi pozyskiwania gazu z łupków w Polsce. Badania prowadziło ponad 60 ekspertów z państwowych instytutów badawczych i uczelni wyższych, a głównym odpowiedzialnym był Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Analizy wykonywano na wszystkich etapach prac poszukiwawczych: przed zabiegiem szczelinowania, w jego trakcie i bezpośrednio po zakończeniu oraz w dłuższym czasie po ukończeniu wszelkich prac.

 

Wykonane badania pozwoliły na stwierdzenie, że prowadzone prace rozpoznawcze, w tym szczelinowanie, nie wpłynęły znacząco na stan środowiska. Nie stwierdzono znaczących i trwałych zmian stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych, pogorszenia parametrów gleb pod kątem rolniczym ani podwyższenia stężeń pierwiastków promieniotwórczych (radonu) w glebie. Prowadzone działania nie miały także wpływu na stan zasobów wód podziemnych (nie spowodowały obniżenia zwierciadła wód podziemnych). W kilku przypadkach stwierdzono w powietrzu gruntowym tymczasowe podwyższenie analizowanych parametrów. Ustalono, że wynikało ono z gromadzenia się współczesnych produktów naturalnych przemian biologicznych pod folią uszczelniającą badane tereny lub w jednym przypadku – z karbońskich pokładów węgla.

 

Podczas pracy urządzeń spalinowych dużej mocy i wysokowydajnych pomp, w trakcie szczelinowania, odnotowano krótkotrwałe przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu i chwilowe podwyższenie wartości niektórych parametrów analizowanych w powietrzu (tlenki siarki i azotu oraz związki organiczne).

 

Ingerencja w krajobraz prowadzonych prac była krótkotrwała, a po ich zakończeniu nie pozostawiła znaczącego śladu w krajobrazie.

 

Podczas prowadzonych badań nie zarejestrowano drgań pochodzących od wstrząsów sejsmicznych związanych z procesem pękania górotworu spowodowanym szczelinowaniem. W jednym przypadku stwierdzono drgania na powierzchni terenu wywołane pracą urządzeń służących do szczelinowania (pomp), jednak nie przekroczyły one dopuszczalnych wartości drgań.

 

Kluczowe dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska jest jednak ścisłe przestrzeganie przepisów prawnych i procedur dotyczących robót geologicznych (wiercenia otworów, wykonywania zabiegów szczelinowania itp.) oraz transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstających podczas wiercenia i szczelinowania.

 

Źródło: GDOŚ

 

pdf  Zakres metody i wynik badań środowiska - PIG-PIB (2.69 MB 2015-03-30)

Podstawowe informacje na temat odwiertów, które zostały objęte badaniami środowiskowymi

Raport Środowisko i prace rozpoznawcze dotyczące gazu z łupków. Wyniki monitoringu sejsmicznego

Raport Środowisko i prace rozpoznawcze dotyczące gazu z łupków. Wyniki badań środowiska gruntowo-wodnego, powietrza, klimatu akustycznego, płynów technologicznych i odpadów

 

Więcej informacji o konferencji na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska