Sesja pt.: "Zbigniew Rubinowski (1929-1997)"

W dniu 11 października 2017 roku, w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB odbyła się sesja poświęcona docentowi dr. inż. Zbigniewowi Rubinowskiemu. Organizatorami sesji był Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Sponsorem sesji było Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Asumptem do zorganizowania sesji były dwie rocznice przypadające w tym roku: rozpoczęcie przez niego pracy w Stacji Świętokrzyskiej Instytutu Geologicznego 60 lat temu oraz 20 już rocznica jego tragicznej śmierci w Alpach Austriackich.

W sesji wzięło udział 72 osób reprezentujących różne środowiska: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wszechnicę Świętokrzyską, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach, Geopark Kielce, Invest-Geo Kielce, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Wydział Środowiska UM Kielce, Klub Wysokogórski Kraków, Polski Klub Górski, Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK, Speleoklub Świętokrzyski, Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach.

            Różnorodna tematyka referatów wyg blaszanych w czasie sesji ukazała wielorakość działalności docenta Rubinowskiego , nie tylko jako naukowca, geologa, lecz także obrońcy przyrody, społecznika, himalaisty czy przewodnika turystycznego. Sesję otworzył dr inż. Marcin Kos, pełniący obowiązki Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB. Po krótkim przedstawieniu sylwetki docenta Rubinowskiego, powitał przybyłych gości i przekazał głos organizatorce sesji dr Annie Mader, która poprosiła profesora dr hab. inż. Wojciecha Kapturkiewicza o poprowadzenie pierwszej części sesji.

            O osiągnięciach naukowych docenta Rubinowskiego opowiedział dr inż. Jan Urban podczas prezentacji autorstwa J. Gągola, J. Urbana i T. Wróblewskiego pt: „Zbigniew Rubinowski – badacz Ziemi i rzecznik jej ochrony” (patrz Program sesji i PDF prezentacji w załączeniu niniejszego artykułu). Działalność Zbigniewa Rubinowskiego w Kieleckim Towarzystwie Naukowym przedstawił profesor dr hab. Adam Massalski. Związki docenta Rubinowskiego z historią nauki techniki, zwłaszcza górniczej, scharakteryzował profesor dr hab. Zbigniew Wójcik. Udział Zbigniewa Rubinowskiego w powołaniu i pracach Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego przedstawił dr Andrzej Rembalski. O związkach Zbigniewa Rubinowskiego z Oddziałem Świętokrzyskim PTTK opowiedziała mgr Elżbieta Stec.

            Po przerwie, połączonej z poczęstunkiem, drugą część sesji poprowadziła dr Anna Mader. Profesor Wojciech Kapturkiewicz podzielił się z zebranymi wrażeniami z wypraw wysokogórskich ze Zbigniewem Rubinowskim w Andy Argentyńskie (1985), Alpy Szwajcarskie (1995) i Góry Skaliste w Kanadzie (1996). Natomiast profesor dr hab. inż. Andrzej Paulo barwnie opisał udział docenta Rubinowskiego w IV Wyprawie Antarktycznej Pan w latach 1979-1980. Doktor Anna Mader scharakteryzowała działalność Zbigniewa Rubinowskiego w Oddziale Świętokrzyskim PTG. Wspomnieniami o docencie Rubinowskim podzieli się także: mgr inż. Tymoteusz Wróblewski, dr inż. Andrzej Szlagowski, profesor dr hab. inż. Marek Nieć i dr hab. Szymon Orzechowski.

            Zakończenie sesji stanowiło odczytanie przez dr Jana Urbana listu-wspomnienia o Zbigniewie Rubinowskim autorstwa doktora hab. Bronisława Wojciecha Wołoszyna.

            Sesji towarzyszyła wystawa biograficzna i bibliograficzna, przygotowana przez mgr Martę Szunke i dr Annę Mader oraz prezentacja zdjęć przedstawiających Zbigniewa Rubinowskiego autorstwa mgr Marty Szunke i mgr Dominika Pikiel.

Anna Mader i Ewelina Bąk