W dniu 1 czerwca 2022 r. odbyła się prezentacja ścieżki geoedukacyjnej „Dolina Świśliny” w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK)
w Kielcach. Ścieżka powstała w wyniku współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) z Zakładem Geomorfologii i Geoarcheologii  (ZGiG) UJK oraz ze Stowarzyszeniem Witulin nad Świśliną. Celem prezentacji było zachęcenie studentów Uniwersytetu
do odwiedzenia tego urokliwego zakątka regionu świętokrzyskiego. W spotkaniu wzięły udział władze Wydziału Nauk ścisłych i Przyrodniczych (WNŚiP) UJK.

Anna Fijałkowska Mader

prezentacja scieki

Od lewej: mgr Maria Pająk, Radna Gminy Kunów, na terenie której znajduje się ścieżka, dr hab. Dariusz Banaś, Dziekan WNŚiP UJK, dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK, Kierownik ZGiG UJK, dr Paweł Przepióra, ZGiG UJK, dr hab. Anna Mader, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, dr hab. Rafał Kozłowski, Prodziekan WNŚiP UJK, mgr Paweł Gawron, Prezes Stowarzyszenia Witulin nad Świśliną. Fot. Karolina Bieńko

 

 

 

dsc00202

W dniu 29 kwietnia br. miało miejsce otwarcie czasowej wystawy pn. „Odnalezione tropy” w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, na które zostali zaproszeni pracownicy PIG-PIB. Współpraca między tymi instytucjami ma już dwudziestoletnią tradycję. Dzięki zaangażowaniu m in. profesora dr. hab. Grzegorza Pieńkowskiego i dr. Geralda Gierlińskiego, przy współpracy z dr. Grzegorzem Niedźwiedzkim, (wówczas pracownikiem Instytutu Paleobiologii PAN), powstała w Muzeum wspaniała, stała ekspozycja poświęcona płazom z gadom permsko-triasowym oraz jurajskim dinozaurom i pterozaurom z regionu świętokrzyskiego, która jest uzupełniania i uaktualniana. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. badań i rozwoju PIG-PIB, dr. hab. Piotr Szrek zasiada w Radzie Muzeum. Dlatego też pracownicy PIG-PIB, zarówno czynni jak i emerytowani, zostali poproszeni o pomoc merytoryczną przy opracowaniu wystawy „Odnalezione tropy”.

W dniu 26 kwietnia br., w miejscowości Doły Biskupie koło  Kunowa odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki geoedukacyjnej „Dolina Świśliny”. Idea ścieżki zrodziła się w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB i została zrealizowana w ramach projektu pn. Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności (nr 22.9611.1901.01.1). Temat należy do zadań państwowej służby geologicznej, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

przewodnikW dniu 23 listopada br., w Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie odbyła się promocja Przewodnika po ścieżce geoedukacyjnej „Dolina Świśliny”. Idea ścieżki zrodziła się w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB i została zrealizowana w ramach projektu pn. Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności (nr 22.9611.1901.01.1). Temat należy do zadań państwowej służby geologicznej, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Świślina stanowi prawobrzeżny dopływ Kamiennej a odcinek jej doliny od Zbiornika Wióry do północnego krańca miejscowości Doły Biskupie, przez który przebiega ścieżka, leży w północnej części regionu świętokrzyskiego, między Starachowicami i Ostrowcem Świętokrzyskim.

Pod względem geologicznym jest to bardzo ciekawy teren, gdzie w obrębie skał triasowych permsko-mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich występują starsze utwory dewonu, stanowiące jądro fałdu godowskiego. Brzegi doliny przykrywa miąższa pokrywa lessowa. Złożona budowa geologiczna znalazła odzwierciedlenie w georóżnorodności tego odcinka doliny. Na stosunkowo krótkim, 5 km odcinku, możemy zobaczyć skały różnego wieku od dolnodewońskich po środkowotriasowe i czwartorzędowe. Odsłonięcia tych skał stanowią przystanki ścieżki geoedukacyjnej.