przewodnikW dniu 23 listopada br., w Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie odbyła się promocja Przewodnika po ścieżce geoedukacyjnej „Dolina Świśliny”. Idea ścieżki zrodziła się w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB i została zrealizowana w ramach projektu pn. Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności (nr 22.9611.1901.01.1). Temat należy do zadań państwowej służby geologicznej, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Świślina stanowi prawobrzeżny dopływ Kamiennej a odcinek jej doliny od Zbiornika Wióry do północnego krańca miejscowości Doły Biskupie, przez który przebiega ścieżka, leży w północnej części regionu świętokrzyskiego, między Starachowicami i Ostrowcem Świętokrzyskim.

Pod względem geologicznym jest to bardzo ciekawy teren, gdzie w obrębie skał triasowych permsko-mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich występują starsze utwory dewonu, stanowiące jądro fałdu godowskiego. Brzegi doliny przykrywa miąższa pokrywa lessowa. Złożona budowa geologiczna znalazła odzwierciedlenie w georóżnorodności tego odcinka doliny. Na stosunkowo krótkim, 5 km odcinku, możemy zobaczyć skały różnego wieku od dolnodewońskich po środkowotriasowe i czwartorzędowe. Odsłonięcia tych skał stanowią przystanki ścieżki geoedukacyjnej.

     XXVI edycja Konferencji, zorganizowana została formie zdalnej i cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród prelegentów jak i słuchaczy. Świadczy o tym, najwyższa spośród dotychczasowych edycji, liczba wygłoszonych referatów - 17 oraz liczba  uczestników - 91, reprezentujących różne instytucje, związane nie tylko z geologią

    Konferencję otworzył Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. Piotr Szrek. Gości przywitał również dr inż. Marcin Kos – Zastępca Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB.

 

ryc. 3Sytuacja epidemiczna wymusiła na organizatorach tegorocznej edycji konferencji zmianę jej formuły na zdalną. Na podkreślenie zasługuje fakt, że było to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane on-Line przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w jego stuletniej historii. Dzięki pomocy ze strony Działu Informatyki PIG-PIB udało się bez problemów konferencję przeprowadzić. Po raz pierwszy też konferencja organizowana była tylko przez Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, bez współudziału Targów Kielce.

dsc 0110Od zarania dziejów kamień towarzyszył człowiekowi, dając mu możliwość schronienia, obrony i wzniecania ognia. Pełnił doniosłą rolę w obrzędach kultowych i z czasem stał się ważnym surowcem budowlanym. Jego pozyskiwanie i wykorzystanie znacząco wpłynęło na otaczający nas krajobraz.

Pozyskanie surowców skalnych, ich różnorodne wykorzystanie oraz problemy związane z deterioracją i konserwacją kamienia były omawiane podczas XXIV edycji ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Kamień w złożu, architekturze i krajobrazie”. Wydarzenie towarzyszyło Ogólnopolskim Targom Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM, organizowanym przez Targi Kielce