Promocja "Przewodnika po ścieżce geoedukacyjnej Dolina Świśliny"

przewodnikW dniu 23 listopada br., w Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie odbyła się promocja Przewodnika po ścieżce geoedukacyjnej „Dolina Świśliny”. Idea ścieżki zrodziła się w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB i została zrealizowana w ramach projektu pn. Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności (nr 22.9611.1901.01.1). Temat należy do zadań państwowej służby geologicznej, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Świślina stanowi prawobrzeżny dopływ Kamiennej a odcinek jej doliny od Zbiornika Wióry do północnego krańca miejscowości Doły Biskupie, przez który przebiega ścieżka, leży w północnej części regionu świętokrzyskiego, między Starachowicami i Ostrowcem Świętokrzyskim.

Pod względem geologicznym jest to bardzo ciekawy teren, gdzie w obrębie skał triasowych permsko-mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich występują starsze utwory dewonu, stanowiące jądro fałdu godowskiego. Brzegi doliny przykrywa miąższa pokrywa lessowa. Złożona budowa geologiczna znalazła odzwierciedlenie w georóżnorodności tego odcinka doliny. Na stosunkowo krótkim, 5 km odcinku, możemy zobaczyć skały różnego wieku od dolnodewońskich po środkowotriasowe i czwartorzędowe. Odsłonięcia tych skał stanowią przystanki ścieżki geoedukacyjnej.

Walory przyrodniczo-kulturowe zostały docenione przez liczne Instytucje: Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Witulin nad Świśliną”. Do współpracy przy realizacji projektu PIG-PIB zaprosił ich przedstawicieli. Zadania zostały wykonane w ramach zawartych porozumień o współpracy: z gminą Kunów, Stowarzyszeniem „Witulin nad Świśliną” oraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Promocja obejmowała prezentację tablic ścieżki geoedukacyjnej oraz referat omawiający treść „Przewodnika po ścieżce geoedukacyjnej Doliny Świśliny”. Zarówno tablice, jak i prezentacja spotkały się z dużym zainteresowaniem przybyłych gości, wśród których byli m.in. posłowie na Sejm RP: Agata Wojtyszek i Andrzej Kryj, dr hab. Piotr Szrek, Z-ca Dyrektora PIG-PIB ds. badań
i rozwoju wraz z pracownikami Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB, prof. dr hab. Rafał Kozłowski, Prodziekan ds. ogólnych i finansowych Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z pracownikami Zakładu Geomorfologii i Geoarcheologii Instytutu Geografii, przedstawiciel Geoparku „Geoland Świętokrzyski” mgr Michał Poros, Prezes Stowarzyszenia „Witulin nad Świśliną mgr Paweł Gawron wraz z członkami, reprezentanci lokalnych kół i organizacji oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kunów na czele z Burmistrzem Lechem Łodejem.

Relacja z wydarzenia w Lokalna.TV:

Przedstawiciele trzech Instytucji, które wniosły najbardziej znaczący wkład w powstanie ścieżki otrzymali podziękowania od Burmistrza Lecha Łodeja.

Władze Gminy Kunów wyraziły nadzieję, że powstała ścieżka geoedukacyjna znacząco przyczyni się do promocji Gminy a współpraca z Państwowym Instytutem Geologicznym-Państwowym Instytutem Badawczym będzie kontynuowana.

 dsc 0149

Przygotowania do spotkania promocyjnego „Przewodnika …” w Szkole Podstawowej
im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie

dsc 0180 wycite

Prezentacja „Przewodnika ...”. Od lewej dr hab. Anna Mader, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB,
dr hab. Piotr Szrek ,Z-ca Dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju

dsc00095

Wręczenie podziękowań Dyrektorowi PIG-PIB dr. hab. Piotrowi Szrekowi przez Burmistrza
Miasta i Gminy Kunów Lecha Łodeja, za wkład PIG-PIB w przygotowanie ścieżki
geoedukacyjnej i przewodnika

dsc00134

mgr Zbigniew Tyczyński, Przewodnik Świętokrzyski PTTK trzymający walizkę na dalsze,
liczne publikacje o Ziemi Kunowskiej

ryc. 2

Podziękowanie wręczone dr. hab. Piotrowi Szrekowi, Zastępcy Dyrektora PIG-PIB
ds. badań i rozwoju przez Burmistrza Lecha Łodeja

 

Tekst: Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk i Karolina Bieńko
Zdjęcia: Ewelina Bąk, Karolina Bieńko